Kommunstyrelsen 1/12-09

Första ärendet handlade om detaljplan för Hulabäck 2:161 och 2:168 m fl i Steninge. Planen avser byggande av bostäder i form av 16 st småhus med exploatör Willa Nordic AB. Jag yrkade återremiss för att planen skulle belysas utifrån behovet av andra bostadsformer som hyresrätt och bostadsrätt.

Första ärendet handlade om detaljplan för Hulabäck 2:161 och 2:168 m fl i Steninge. Planen avser byggande av bostäder i form av 16 st småhus med exploatör Willa Nordic AB. Jag yrkade återremiss för att planen skulle belysas utifrån behovet av andra bostadsformer som hyresrätt och bostadsrätt.

Jag har tidigare blivit lovad av KS ordförande att detalplaner som denna skall belysas ur segregationssynpunkt och att ett ärende om detta skulle skrivas fram till kommunstyrelsen. Jag har påmint vid ett tillfälle och inget har hänt. Därför yrkade jag som alternativ avslag på planen. Skälen till detta är, att Steninge idag är ett område med nästan enbart villor. Utan tvekan finns behov av andra upplåtelseformer eftersom många boende där är äldre och förmodligen kommer att sälja sina villor, varav en del kanske vill bo kvar men slippa ta hand om sina hus. Dessutom har vi – även alliansen – en uttalad policy om blandade boendeformer i våra olika bostadsområden, vilket man i återkommande sådana här planärenden väljer att strunta i. Samtliga partier yrkade dock bifall till denna plan, så mitt återremissyrkande och avslagsyrkande lämnades utan bifall.

Nästa ärende var detaljplan för Drottning Kristina 4, som nu skrivits om i HP. Bostäder och handel i centrala stan handlar detta om och samtliga partier tillstyrkte denna plan.

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att inrätta en kommunal bostadsförmedling som återremitterats till stadskontoret och kommunstyrelsen. Den var nu uppe igen och vi yrkade naturligtsvis bifall, vilket även (s) gjorde. Alliansens majoritet avslog dock motionen.

Några taxehöjningar antogs i politisk enighet, taxan för livsmedelskontroll, taxor inom miljöbalkens- och strålskyddslagens områden, samt VA-taxan. Skälet till att godkänna höjd VA-taxa var det stora behovet av reinvesteringar i VA-nätet. Samtliga dessa taxor är räknade på självkostnad i ett s k slutet redovisningssystem.

Sedan fastställdes en ny och högre taxa för avgifter inom äldreomsorgen. Argumenten för detta är att en uppräkning av taxorna utifrån bland annat konsumentprisindex skulle ha gjorts tidigare. Jag yrkade bifall till detta förslag men har tills ärendet kommer i fullmäktige krävt redovisning av hur de nya taxorna slår för pensionärer med låg inkomst/pension. Det finns ett förbehållsbelopp i maxtaxan inom äldreomsorgen som gör att de som har låga inomster inte drabbas av höjningen.

Sedan har ärendet om investering av tillagningskök på återuppbyggda köket på Vallåsskolan nu tagits av kommunstyrelsen i politisk enighet. Alliansen har ändrat sig här glädjande nog och det blir alltså ett tillagningskök.

Det nya Stadsmiljöprogrammet (stadskärnan) antogs i politisk enighet.

Beslut om antagande av tillägg till ÖP 2000 – vindkraft antogs av kommunstyrelsen men en liten ändring av förslaget. Till detta yrkade jag återremiss alternativt avslag. Denna plan har plockat bort de flesta möjligheter till satsningar på vindkraft i Halmstad. Alla havsnära områden, områden utmed t ex E6:an är borta i planen med hänvisning till att andra intressen är viktigare. Det bidde en tummetott av vindkraften i Halmstad. Medan vi kan se stora och bra satsningar t ex utmed E6:an i resten av Halland har nu Halmstad i stort sett sagt Nej. Några områden i inlandet finns kvar och jag betvivlar att kraftbolag och andra intressenter vill satsa där så att också Halmstad bidrar till den mångfald av energialternativ som behövs. Ett sorgligt beslut av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen antog ett förslag på insatser mot ungdomsarbetslöshet, 1 miljon 2009 och 5 miljoner 2010. Det är bra men alldeles för lite i det läge vi har nu med så många ungdomar arbetslösa.

En förstudie skall göras om företagshälsovården i Halmstads kommun. Den gick igenom enligt alliansens förslag där ett särskilt alternativ för privatisering skall göras. Till detta yrkade jag och (s) avslag.

Slutligen antogs/godtogs ett förslag till lokal klimat- och sårbarhetsutredning i politisk enighet.

Mariann Norell

Kopiera länk