Uncategorized

Kommunfullmäktige 2010-02-25

Ett fullmäktigemöte med få ärenden igen. Ledamöterna fick information om Halmstads Näringslivs AB och om OPUS, som är statistik, omvärldsbevakning och redovisningar av Halmstad inför kommande budget- och verksamhetsplanering.

Ett fullmäktigemöte med få ärenden igen. Ledamöterna fick information om Halmstads Näringslivs AB och om OPUS, som är statistik, omvärldsbevakning och redovisningar av Halmstad inför kommande budget- och verksamhetsplanering.

Detaljplan för Halmstad 9:158 mfl, Sofieberg antogs av ett enigt fullmäktige. Det är ett större område som skall bebyggas med ca 200 bostäder i blandade upplåtelseformer, vilket vi tycker är bra. När detta kan börja byggas är dock ännu oklart. Vi hoppas på att det blir snart utifrån det akuta behovet av fler bostäder i Halmstad.

En motion om upprustning av Östra Stranden (från SPI) fick avslag. Det framgick i debatten att detta handlade mycket om motionärens egen önskan att ha en brygga på Östra Stranden samt få det mer uppsnyggat runt sin fritidsstuga där. Det var bara SPI och några Sverigedemokrater (numera partilösa) som röstade för denna motion. Själv anser jag det är mycket tveksamt att agera i egen sak i fullmäktige.

Viktigaste ärendet här var ny avgiftstaxa för barnomsorgen i Halmstad. S och V var emot detta som innebär att låg och medelinkomsttagare får betala mer i avgift. Redan den förra taxan (den s k maxtaxereformen som var S förslag) var problematisk för där sänktes avgifterna mycket för de med höga inkomster. Nu blir fördelningsprofilen ännu sämre och en låginkomstfamilj med tillsammans 25000 kr i månaden får en höjning med ca 250 kr per månad i snitt. Det är mycket pengar när marginalerna inte finns. Vi kan bara konstatera, att det är så här alliansen vill ha det. Lägre skatt men också högre avgifter, oftast med en profil som gynnar dem som har mest. Taxan höjdes enligt alliansens förslag och S och V reserverade sig mot beslutet.

Ytterligare en taxehöjning beslutades i politisk enighet denna gång. Det handlar om renhållningstaxan där en höjning handlar om ca 50 kr per år, vilket är måttligt och sett i förhållande till andra kommuners taxor inte orimligt.

Mariann Norell

Kopiera länk