Kommunstyrelsen 2010-03-02

Två ärenden med detaljplaner, Svartmunken 4 (polishuset) och Gråmunken (tomt vid Radio Halland) antogs av en enig kommunstyrelse. Det handlar om att bygga ut eller bygga på polishuset så att polisen får större plats och att bygga bostäder centralt på tomten jämte Nyhems servicehus. Bostadsbyggandet i Halmstad är för närvarande för lågt och det behövs många fler bostäder. Även om de här förmodligen blir dyra (det kostar mycket att bygga nytt) så blir det en omsättning i kommunen där fler bostäder med lägre hyra också blir lediga för inflyttning.
Ett ärende som handlade om taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats återremitterades eftersom det ansågs för dåligt utrett.

Två ärenden med detaljplaner, Svartmunken 4 (polishuset) och Gråmunken (tomt vid Radio Halland) antogs av en enig kommunstyrelse. Det handlar om att bygga ut eller bygga på polishuset så att polisen får större plats och att bygga bostäder centralt på tomten jämte Nyhems servicehus. Bostadsbyggandet i Halmstad är för närvarande för lågt och det behövs många fler bostäder. Även om de här förmodligen blir dyra (det kostar mycket att bygga nytt) så blir det en omsättning i kommunen där fler bostäder med lägre hyra också blir lediga för inflyttning.
Ett ärende som handlade om taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats återremitterades eftersom det ansågs för dåligt utrett.

Parkeringsavgiften för miljöfordon föreslogs ändras av Teknik- och fritidsnämnden genom att slopa fri parkering för miljöklassade fordon. Detta avslogs av kommunstyrelsen i politisk enighet. Vi vill behålla den tills ett övergripande förslag om transporter och avgifter är färdigutrett och diskuterat politiskt.

Bokslutet behandlades med förslag till fullmäktige. S och vi i V hade avvikande uppfattning vad gäller balansering av överskott för delar av Teknik- och Fritidsnämnden och Utbildningsnämnden. Vi hävdade att ordinarie principer vad gäller överflyttning av pengar från ett år till ett annat skall gälla. Här beslutade alliansens majoritet att ge dispens för dessa båda nämnder.

Handlingsprogram för hållbar energi skall gå ut för samråd vilket beslutades av en enig kommunstyrelse.

Kommunstyrelsen fick information om läget vad gäller en ny eller framtida fotbollsarena.  I korthet skulle en ombyggnad av Örjan kosta 47 miljoner och förmodligen ändå inte duga så länge enligt förändrade standardkrav för fotbollsarenor för elitlag. En  nybyggnation på Örjan skulle kosta 180 miljoner. En nybyggnation på Sannarp skulle kosta 150-160 miljoner.

Mariann Norell

Kopiera länk