Kommunstyrelsen 2010-04-06

Sammanträdet började med information; politikernas enkätsvar på hur man tyckte att stadskontoret fungerade hade gett dåliga betyg. Sedan gavs information om upphandling av företagshälsovården – något vi i vänsterpartiet är emot.  Sedan antogs detaljplan för Haverdal 37:5 m fl och förvärv av fastigheterna Objektivet 1 Ovalen 1 Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1 i politisk enighet.  De senare fastigheterna ligger mellan Stationsgatan och hamnen och kan användas till tomtmark för bostäder m m i framtiden. Fast tanken från alliansens sida är nog att säkra mark för en framtida hamnled.

En motion från folkpartiet om att Halmstad skall bli en Eurokommun avslogs av samtliga partier förutom folkpartiet. Parkeringsavgifterna skall höjas vilket beslutades i politisk enighet. Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor m m antogs också i politisk enighet. Men beslutet från (S) och (V) fick ”tas under galgen” eftersom det är en anpassning till en lagstiftning som alliansen drivit igenom i riksdagen och som kommunen måste lyda. Vidare togs beslutet om en ny skatepark i politisk enighet, bra att vi får en sådan i Halmstad, det är en satsning på unga som är bra.  Bland övriga ärenden skall nämnas upphandling av företagshälsovården som vi sa nej till liksom socialdemokraterna. Alliansen försökte säga att det bara var upphandlingsunderlaget som skulle läggas ut men om vi lägger ut det så bjuder vi ju in privata aktörer att lägga bud och det vill vi inte.

Mariann Norell

Kopiera länk