Kommunstyrelsen 2010-05-18

Vid dagens sammanträde utgick ärendena om handlingsprogram för hållbara transporter och fördjupad översiktsplan för staden Halmstad 2030, de återkommer senare. Ett mycket bra och efterlängtat handlingsprogram för bostadsförsörjning antogs för att gå ut på samråd. Hoppas många tycker till om denna.

Ett ärende – godkännande av planprogram för Gullbrandstorp 1:50 antogs, men här yrkade vi i vänsterpartiet återremiss för att belysa segregation i boendet. Gullbrandstorp bebos av huvudsakligen villaägare idag och det råder ingen tvekan om att där behövs fler bostäder med hyresrätt eller bostadsrätt. En diskussion uppstod men ingen utom jag var beredd att ändra den aktuella planen. För övrigt var det mest ärenden av administrativ art.
Mariann Norell

Kopiera länk