Uncategorized

Kommunfullmäktige 2010-05-27

Vid detta fullmäktige antogs de kommunala bolagens årsredovisningar. Några frågor ställdes, bland annat om Hem AB:s miljöpolitik.

Södra vårdskolan gavs tilläggsanslag för att anpassas till en ombyggnad för Vittra. Egentligen är det väl bra att de får en lokal för sin skola men det är sorgligt att alla friskolor på grundskolenivå nu ligger på väster. Vi riskerar en ytterligare segregerad stad. Tyvärr har det inte varit varit möjligt att hitta en lokalisering på Öster som vår tanke var i vänsterpartiet.

Nya taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats (t ex torghandel) antogs. Som väl var fick (v) och (s) igenom i kommunstyrelsen att ideella och politiska organisationer ska vara avgiftsbefriade.

Detaljplanen för Gråmunken (vid Lilla Torg) antogs i politisk enighet. Här skall byggas bostäder centralt.

I ett ärende uppstod debatt om ett markbyte med Wapnö AB. Centerpartiet och Miljöpartiet yrkade att avtalet skulle avslås eftersom marken är klassad som bästa åkermark och den skall vi inte bygga på. Vilket är rätt och S V och MP har i sitt gemensamma miljöprogram sagt nej till att bygga på god åkermark. Men vår ställning grundar sig på att hela marken ej skall bebyggas (eller som det står ”avsättas för verksamheter” i div pågående planförslag). Det är ännu ej avgjort vad marken skall användas till och fram till att nya översiktplaner antas kvarstår marken som åkermark. Kommunen kan dock i en framtid välja att använda en mindre del av marken till annat än jordbruk om det skulle behövas under förutsättning att vi äger den. Därför tog vi ställning för det föreslagna markbytet.

Beslut fattades i politisk enighet om rivning av gamla sporthallen, trots att ett antal kulturpersoner drivit frågan om att behålla den. Byggnaden ingick i den ekonomiska kalkylen för nya Arenahallen och handlar om kommunens ekonomi för investeringar. Ett ytterligare skäl för oss i vänsterpartiet är att det behövs många nya bostäder i Halmstad och här kommer det att byggas lägenheter.

Vår motion om ökad HBT-kompetens hos kommunens anställda avslogs efter votering, där (v) och (mp) ville bifalla motionen och några andra ledamöter avstod att rösta, bland annat BUN:s ordförande (m) som tyckt att motionen kunde bifallas. Heder åt henne! Vad det handlar om är att fullmäktige skulle lyft fram behovet av kunskaper så att nämnderna prioriterat de små kostnader det skulle kostat att t ex låta RFSL föreläsa om de problem som HBT-personer brukar möta i vardagen.

I ärendet ”strategisk inriktning av Halmstads Flygplats” lyckades alliansen få igenom sitt förslag att vänta med att utvärdera flygplatsen till år 2020. S V och MP ville att detta skall ske 2013 för att bättre följa utvecklingen, där behovet av en flygplats för Halmstads del kan vara tveksamt, liksom om det är motiverat av miljöskäl att behålla den.

Mariann Norell

Kopiera länk