Alla inlägg: 2011

Kommunfullmäktige 2011-12-20

Årets sista fullmäktige som naturligtvis inkluderade sedvanliga jul – och nyårshälsningar samt diverse muntrationer med sång och musik från Tall Ships Race. Sedan antogs ett nytt avtal om byggnation på Albinsro, d v s det större bostadsområdet mellan Bäckagård och Karlstorp. Bra att det byggs bostäder. S hade ingivit en motion om...

Kommunstyrelsen 2011-12-14

Kommunstyrelsen fick information om centrumutveckling, d v s hur Halmstads centrum skall utredas. Tanken är att få fram en handlingsplan där kommun och näringsliv har gemensamma strategier för utvecklingen. I Januari skall utredningen gå ut på remiss. Planering för Storgatan och Stora Torg ingår. Vi fick också en föredragning om utredningen...

Kommunstyrelsen 2011-11-29

Sammanträdet började med bolagsfrågor, översynen av ägardirektiven. De gick igenom enligt alliansens önskemål. Vi yrkade i vänsterpartiet ändringar på ett antal punkter: Att VD skall beslutas av kommunstyrelse, att vinster skall åter till bolagen med undantag för beräknad skatteeffekt (vilket var enda skälet att ha Halmstad Rådhus AB), att Hem...

Kommunfullmäktige 2011-11-22

Sammanträdet startade med en allmänhetens fråga om sophanteringen där Hem AB fick kritik vilket besvarades av miljöpartisten och ordföranden i Hems styrelse Roger Orwén. Jag gick också upp och svarade på frågan om Hems vinster och om att vänsterpartiet dels vill ha lägre vinstkrav, dels vill minska förbrännings och deponeringsbehoven....

Kommunstyrelsen 2011-11-21

Denna kommunstyrelse innehöll diskussions- och föredragningsärenden. Första punkten handlade om integration och utanförskap. Integrationsdelen blev en föredragning om satsningarna på Andersberg som i sig är bra. Min synpunkt var att man måste titta på hela Halmstad för att få en analys av var olika insatser kan göras för att få...

Antirasistisk manifestation till minne av Kristallnatten

Ung Vänster och Vänsterpartiet manifesterar på årsdagen av Kristallnatten, med apelltal, facklor och marchaller. Vi har även bjudit in andra partier, ungdomsförbund och föreningar. Kom dit du med! Stora torg onsdagen den 9/11 kl 18:00. Aldrig mer kristallnatt!

Kommunstyrelsen 2011-11-01

Mycket utredningsuppdrag och taxor mest för inspektioner av Miljö & Hälsa som antogs i politisk enighet. Ett taxeärende som avser renhållningstaxor hade varit värt en större mässa men här förde vi en diskussion med S om titta på taxorna senare, eventuellt i samband med budget/planeringsdirektiv. Även VA-avgifterna skall höjas men...

Kommunfullmäktige 2011-10-25

Dagens fullmäktige började med en allmän debatt om näringslivsfrågorna. Något oinspirerande för undertecknad som anser att alliansen nästan enbart gynnar företagen, framförallt de i välfärden som vill tjäna pengar på skattefinansierade verksamheter. Vänsterpartiets näringslivsfrågor handlar till stor del om trygghet för småföretagare så det fick bli temat för mitt talande....

Öppet möte med Hans Linde i Varberg

   Partidistriktet bjuder in till öppet möte med Hans Linde, Vänsterpartiets talesperson i internationella frågor. Mötet äger rum på Hotell Gästis i Varberg, på måndag 24/10 kl 18:00. Välkomna!
image

Kommunstyrelsen 2011-10-04

Sammanträdet började med diskussion om hur kommunstyrelsens ledamöter uppfattade sina Ipad:s. Diskussionen ledde till beslut att erbjuda nämnder och fullmäktige Ipad:s för att slippa pappershanteringen. Själv är jag skeptisk, det har varit svårt att få den att fungera. Stor tid och möda ägnades åt delårsrapporten och utvärderingen av mål, rysligt...
image

Jonas Sjöstedt

Om eurokrisen och vänsterns alternativ Stadsbibliotekets café onsdagen 12/10  18:00 Underhållning med Susanna Hillbom, Tania Bengtsson mfl. Välkomna! Foto: Kalle Larsson
image

Kommunstyrelsen 2011-09-19

Detta sammanträde var ett s k informationssammanträde som mest handlade om kommunstyrelsens inre angelägenheter. Delårsrapport och verksamhetsplan för kommunstyrelsen fanns på dagordningen. Min sammantagna uppfattning om vad som diskuterades är att den s k visionsstyrningsmodellen inte räcker till för att kommunstyrelsen skall få en hygglig bild av vad de olika...