Kommunstyrelsen 2011-01-24

Detta sammanträde var det första i en ny ordning, där ungefär varannat sammanträde skall vara föredragning och diskussion och de andra beslutsmöten. Första ärendet av vikt var hur den kommande översiktsplanen bör hanteras ur demokratisynpunkt. Alla var överens om att fullmäktigeledamöterna skall involveras tidigare i beslutsprocessen. För Halmstadborna kommer det att finnas flera tillfällen att lämna synpunkter och komma med förslag.
Kommunen har vidare ett stort antal gamla handlingsprogram med skiftande giltighet. Ett slags ”städning” skall göras där kommunstyrelsen kommer att ta beslut om att ta bort en del. Tanken är att nuvarande visioner och mål skall utvecklas och ersätta en del av dem. Själv är jag lite skeptisk eftersom det blir för få konkreta mål när planering och budget skall tas. Partierna får nu arbeta bättre med mål och visioner, vilket vi skall göra i vänsterpartiet Halmstad.
Mariann Norell

Kopiera länk