Kommunstyrelsen 2011-02-21

Detta sammanträde innehöll mest information och diskussionsärende. Först beslutades dock om bokslut och resultatbalansering av 2010 års räkenskaper utan några särskiljande uppfattningar.
Halmstad deltar i SCB:s medborgarundersökning och vi fick information om resultatet. Med en svarsfrekvens på 51 % (uselt tycker jag) redovisades att halmstadborna överlag är nöjda med kommunens verksamhet. Det som har lägst skattning i jämförelse med vad man är mycket nöjda med och hur det ser ut i andra kommuner är – föga förvånande – bostäder och trygghet samt förskola, grundskola och äldreomorg. Uppfattningen om äldreomsorgen kan ha sin grund i att ”Bäckagård” inte glömts men för övrigt vet vi ju att bostadsmarknaden är usel och att förskolan och grundskolan har en alltför låg personaltäthet.
Resecentrum och läget vad gäller byggnation och planer redovisades. Fortfarande oklart hur och när statlig finansiering kommer att se ut men klart att byggnationen för regionalbussarna skall fortsätta.
Vi fick vidare en föredragning om ekonomin i framtiden. Det pågår en diskussion om hur kommunal service i framtiden skall finansieras utifrån en statistik som säger att efterfrågan kommer att öka stort på äldreomsorg och förskola bland annat. Det finns också idéer om att kommuninvånarna kommer att ha högre krav på kommunal service.
Mariann Norell

Kopiera länk