Uncategorized

Kommunstyrelsen 2011-09-19

Detta sammanträde var ett s k informationssammanträde som mest handlade om kommunstyrelsens inre angelägenheter. Delårsrapport och verksamhetsplan för kommunstyrelsen fanns på dagordningen. Min sammantagna uppfattning om vad som diskuterades är att den s k visionsstyrningsmodellen inte räcker till för att kommunstyrelsen skall få en hygglig bild av vad de olika nämnderna och bolagen gör. Vad vi ser är några få mål för respektive område och hur kommunstyrelsen skall kunna hålla ”uppsikt” enligt fullmäktiges uppdrag blir en gåta d v s ett torftigt material. Detta uttryckte jag också vid sammanträdet där jag f övrigt innehar en suppleantplats. Jag framförde också önskemålet att de större bolagen skulle komma och informera KS om viktiga aktuella frågor. Detta tyckte kommunchefen inte skulle kunna gå varvid jag protesterade mot hans invändningar.
Mariann Norell

Kopiera länk