Kommunstyrelsen 2011-10-04


Sammanträdet började med diskussion om hur kommunstyrelsens ledamöter uppfattade sina Ipad:s. Diskussionen ledde till beslut att erbjuda nämnder och fullmäktige Ipad:s för att slippa pappershanteringen. Själv är jag skeptisk, det har varit svårt att få den att fungera. Stor tid och möda ägnades åt delårsrapporten och utvärderingen av mål, rysligt dåligt med alliansens måluppfyllelse inom viktiga områden som barn och utbildning t ex. Rapporten lades dock till handlingarna, förutom att socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och stadskontoret skulle ta någon form av tag i detta i ledningsutskottet. Riktlinjer för ekonomisk styrning godtogs av kommunstyrelsen. Ett ärende, överföring av medel från Kulturnämnden till Barn- och ungdomsnämnden för barnkulturverksamhet. Pengarna avser Kvartersteaterns tidigare verksamhet som nu alliansen vill ska försvinna i förskolan eller grundskolans verksamhet. S yrkade återremiss för att höra Barn- och ungdomsnämnden och så blev beslutet.
Markanvisningsavtal med ett bostadsbolag, Kärnhem antogs. Handlar om de första områdena som skall bebyggas på Albinsro el fortsättningen av Bergsgård i Söndrum. En motion angående sommaraktiviteter av S fick bifall vilket innebär att Halmstad & Co får i uppdrag att göra ett större arrangemang i Norre Katts Park nästa sommar. Vänsterpartiets (Maria Johanssons) motion om filmade fullmäktigesammanträden på hemsidan godtogs till viss del. Man menade också att arkivering m m som var en annan del av motion delvis skulle utföras. Jag yrkade naturligtvis bifall till hela motionen men fick avslag på detta. Försöket att få till ett slags ”intraprenad” på Vallåsskolan misslyckades. Ingen personal vill driva köket. Därför blev beslutet att driva köket som tidigare, i servicenämndens regi. Ett handlingsprogram mot olyckor antogs. Ett yttrande antogs över socialdepartementets remiss om ”Fortsatta föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull. S yrkade här ett tillägg till yttrandet som antogs av kommunstyrelsen som handlade om kvinnors rätt till självständighet och möjlighet att försörja sig. Övriga ärenden var också remissvar.
Mariann Norell


Sammanträdet började med diskussion om hur kommunstyrelsens ledamöter uppfattade sina Ipad:s. Diskussionen ledde till beslut att erbjuda nämnder och fullmäktige Ipad:s för att slippa pappershanteringen. Själv är jag skeptisk, det har varit svårt att få den att fungera. Stor tid och möda ägnades åt delårsrapporten och utvärderingen av mål, rysligt dåligt med alliansens måluppfyllelse inom viktiga områden som barn och utbildning t ex. Rapporten lades dock till handlingarna, förutom att socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och stadskontoret skulle ta någon form av tag i detta i ledningsutskottet. Riktlinjer för ekonomisk styrning godtogs av kommunstyrelsen. Ett ärende, överföring av medel från Kulturnämnden till Barn- och ungdomsnämnden för barnkulturverksamhet. Pengarna avser Kvartersteaterns tidigare verksamhet som nu alliansen vill ska försvinna i förskolan eller grundskolans verksamhet. S yrkade återremiss för att höra Barn- och ungdomsnämnden och så blev beslutet.
Markanvisningsavtal med ett bostadsbolag, Kärnhem antogs. Handlar om de första områdena som skall bebyggas på Albinsro el fortsättningen av Bergsgård i Söndrum. En motion angående sommaraktiviteter av S fick bifall vilket innebär att Halmstad & Co får i uppdrag att göra ett större arrangemang i Norre Katts Park nästa sommar. Vänsterpartiets (Maria Johanssons) motion om filmade fullmäktigesammanträden på hemsidan godtogs till viss del. Man menade också att arkivering m m som var en annan del av motion delvis skulle utföras. Jag yrkade naturligtvis bifall till hela motionen men fick avslag på detta. Försöket att få till ett slags ”intraprenad” på Vallåsskolan misslyckades. Ingen personal vill driva köket. Därför blev beslutet att driva köket som tidigare, i servicenämndens regi. Ett handlingsprogram mot olyckor antogs. Ett yttrande antogs över socialdepartementets remiss om ”Fortsatta föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull. S yrkade här ett tillägg till yttrandet som antogs av kommunstyrelsen som handlade om kvinnors rätt till självständighet och möjlighet att försörja sig. Övriga ärenden var också remissvar.
Mariann Norell

Kopiera länk