Uncategorized

Kommunstyrelsen 2011-11-29

Sammanträdet började med bolagsfrågor, översynen av ägardirektiven. De gick igenom enligt alliansens önskemål. Vi yrkade i vänsterpartiet ändringar på ett antal punkter: Att VD skall beslutas av kommunstyrelse, att vinster skall åter till bolagen med undantag för beräknad skatteeffekt (vilket var enda skälet att ha Halmstad Rådhus AB), att Hem skall ha tydligare miljödirektiv om utveckling av alternativa energikällor samt lägre avkastningskrav, 4 istället för 7 %. Vidare att Halmstads Flygplats måste gå ihop ekonomiskt samt att Näringslivsbolaget skall skrotas. HFAB vill vi skall ha tydligare direktiv vad gäller att motverka segregation och ett tydligare uppdrag vad gäller människor med funktionshinder eller sociala svårigheter. Vi fick avslag på våra yrkanden.
Översiktsplanen skall nu ut på programsamråd och underlaget antogs enhälligt av kommunstyrelsen. Nu finns möjlighet att läsa in, lämna synpunkter och gå på möten om hur det framtida Halmstad skall se ut vad gäller mark och planering. Meningen är att beslut fattas om en ny översiktsplan 2012.
Riktlinjer för representation och gåvor antogs efter en diskussion och där även alliansen tog tillbaka riktlinjen om att inte tillåta starksprit vid representation. En diskussion fördes också om 25-årsgåva till politiker som tagits bort. Istället skall personalutskottet föreslå ett annat sätt att uppmärksamma politiker som varit med länge.
Frågan om chefers arbetssituation har varit föremål för revisorernas granskning. Föga förvånande konstaterar de att chefer har för lite adminstrativt stöd, för många medarbetare per chef, för lite resurser för utveckling och utbildning och bekymmer med fastighets- och lokalfrågor. Efter många år av besparingsiver finns det stora problem i vår kommunala organisation, även för cheferna. nu skall frågan utredas ytterligare och jämföras med svaren på medarbetarenkäter.
Mariann Norell

Kopiera länk