Kommunstyrelsen 2011-12-14

Kommunstyrelsen fick information om centrumutveckling, d v s hur Halmstads centrum skall utredas. Tanken är att få fram en handlingsplan där kommun och näringsliv har gemensamma strategier för utvecklingen. I Januari skall utredningen gå ut på remiss. Planering för Storgatan och Stora Torg ingår.
Vi fick också en föredragning om utredningen av Resecentrum. Fortfarande oklart var själva Resecentrum ska ligga, om det blir vid gamla posten eller närmare spåren. En knäckfråga är om det skall vara en tunnel eller bro till spåren. En bro lär kosta 75 miljoner och tunnel 85 miljoner.
Vidare gavs information om ”Handlingsprogram för hållbara transporter”. Ett i grunden bra program som lyfter fram behovet av gång- och cykelvägar. Men det finns en tonvikt på lastbilstrafiken. Enligt föredragande står godstrafiken för 50 % av miljöbelastningen. Då blir det inte rätt att satsa på Halmstad som logistikstad. Det måste handla om mer järnväg och mindre lastbilstransporter enligt min mening. Då kan vi också minimera en Södra Infart och undvika behovet av en bro över Nissan.
Den regionala kollektivtrafiken togs också upp. Ett program skall tas och kommer upp till behandling 15/2. Programmet skall då även innefatta vår stadstrafik i Halmstad.
Nästa punkt var översyn av näringslivsarbetet som nu innefattar förslag om att slå ihop byggnadsnämnden och Miljö och Hälsa. Det tror jag inte på, deras motstridiga intressen kan inte organiseras bort utan behöver separata bedömningar. En bra punkt finns, den att skrota näringslivsbolaget och överföra en del av frågorna till stadskontoret, ett av vänsterpartiets förslag sedan länge. Tyvärr syltar man in Halmstad & Co för mycket i sina lösningar. Beslut kommer att tas i januari-februari.
Vi fick en redogörelse för mål som ej är uppfyllda främst vad gäller Trygghet Säkerhet och Folkhälsa. Alliansens politik har här visat sig vara tomma ord. ”Goda och trygga levnadsförhållanden” Det visar sig såklart att det inte finns resurser för allt från förebyggande arbete till socialförvaltningens mer ingripande hjälpinsatser. Föga förvånande.
Det togs beslut om en ny måltidsutredning vilket V och S sa nej till. Den förra dog ut för matfrågan verkar vara en het potatis politiskt, den kostar ju pengar.
Diverse yttranden antogs i politisk enighet.
Mariann Norell

Kopiera länk