Uncategorized

Kommunstyrelsen 2012-01-17

Kommunstyrelsens första sammanträde för året innehöll mest information. Första informationen handlade om byggnadsnämndens bekymmer med personal och handläggning av ärenden. Det har blivit bättre och man anställer nya för att få ner antalet ärenden. Den dåliga arbetsmiljön har förbättrats enligt byggnadschefen.
Information gavs också om ett projekt som heter SMS, sociala aspekter och medborgardialog i samhällsplaneringen. Meningen är att medborgare mer systematiskt skall delta i planfrågor. Information gavs också om Oskarström och arbetet med en framtida medborgardialog där utifrån situationen med nedläggning av företag och brist på lokaler för fritidsverksamheter och möten.
Information gavs vidare om Örjan som nytt kulturområde. Känns konstigt, med Engelska skolan som skall ta över skolverksamheten, dessa lokaler berördes inte av denna information utan övriga lokaler i området som då kan bli konstmuseum och olika kulturbyggnader.
Detaljplan för del av Halmstad 2:4 m fl, d v s hamnutfyllnaden antogs av en enig kommunstyrelse. Mer skall utredas före definitivt beslut bl a hur utfyllnadsmassorna ser ut och vilka miljörisker de för med sig.
Antogs avtal för fortsatt byggnation på Albinsro d v s nya bostadsområdet i Söndrum. En föredragning av bostadsbyggandet där och på Sofiero är utlovad av KS ordförande.
Mariann Norell

Kopiera länk