Yrkanden bokslut Halmstads kommun 2011

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att den del av kommunens överskott som överstiger nivån för att värdeskydda kommunens egna kapital och som inte utgörs av  engångsvinster skall användas till att under en femårsperiod finansiera insatser inom infrastruktur, miljö och energi och det sociala området enligt modell som använts i Norrköping.

Följande fonder skapas:

  1. Social investeringsfond, 30 miljoner. Syftet är att nå barn och unga med olika svårigheter och i samarbete mellan grundskola, gymnasieskola och socialförvaltning erbjuda god hjälp vid t ex skolk, inlärningssvårigheter eller svårigheter kopplade till den sociala situationen. På sikt minskas kostnader för tunga sociala insatser
  2. Infrastrukturfond, 50 miljoner. Satsningar skall göras för att underhålla och skapa en infrastruktur för trafik som gynnar utvecklingen mot minskad biltrafik och en utökad användning av GC-vägar och kollektivtrafik. På sikt minskas kostnader för gatuunderhåll och utbyggnad av nya bilvägar.
  3. Miljö- och energifond, 40 miljoner. Syftet är att få ner energiförbrukningen i kommunala verksamheter samt stimulera till satsningar på alternativa energilösningar där t ex solceller kan vara möjliga alternativ.

Tanken är att på sikt generera såväl positiva sociala effekter av satsningarna som positiva ekonomiska effekter i form av lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten och lägre energiförbrukning i kommunens lokaler

Anders Rosén                              Mariann Norell

Socialdemokraterna                 Vänsterpartiet

Bokslutshanteringen skall beslutas på kommunstyrelsen 21 februari.

Kopiera länk