Uncategorized

Kommunfullmäktige 2012-03-27

Som första ärende på dagordningen togs det omfattande förslagen till Transportplan upp. Det blev en debatt där vi i vänsterpartiet hade ett flertal yrkanden. Att ta bort en bro för biltrafik över Nissan, avveckla flygplatsen, att satsa mer på kollektivtrafiken med även taxor, turtäthet att göra fler GC-broar var några av förslagen. Vi vill också att Södra Infarten utreds på nytt med ett alternativ som minskar barriärerna på Öster. Se särskild skrivning på hemsidan om detta. Alliansen och S hade enats om ett förslag som gick igenom och det var bara V och MP som hade andra förslag.
Sedan behandlades motioner från främst vänsterpartiet. Vår motion om replikrätt på allmänhetens frågestund fick bifall vilket var bra. Nu kan frågeställare få en chans att kommentera de – ofta – intetsägande svaren som alliansen ger. Vår motion om öppna nämndssammanträden (Maria J) fick dock avslag. Maria beskrev med exempel från Växjö hur det kan fungera väl och en debatt fördes, där mp och fp bl a var för att fullmäktige skulle uttala att det var möjligt för nämnderna att hålla sina möten öppna för allmänheten. Motionen fick dock avslag efter votering med 21 ledamöter för och 50 mot ett sådant uttalande från fullmäktige. Synd! Det hade varit bra med en tydligare demokratisk inriktning på nämndernas verksamheter.
Vi yrkade bifall till MP:s motion om en förstudie om spårbilar. Kopplingen till framtida resor och transporter och transportplanen var given men samtliga partier utom V och MP tyckte att vi inte skulle göra en sådan studie. Vi menade att det kunde vara intressant att se hur vi skulle kunna ha nytta av ett sådant system i Halmstad i framtiden, framförallt när vi nu skall satsa på gång- cykel och kollektivtrafik, där dessa s k ”spårtaxi” skulle kunna vara ett komplement till andra satsningar.
Hemvårdsnämnden hade uppe ett ärende om avgiftsreglementet, regler om taxor m m. Vi passade då på att yrka lägre taxor i hemtjänsten, 100 kr/timme för hemtjänst i eget boende. Denna fråga driver vi nationellt och har finansierat från statligt håll i vår skuggbudget. Just nu är det jätteviktigt att inte låta taxorna höjas för då hamnar vi snart i ett läge där det – för dem som har tillräckliga inkomster – blir mer lönsamt att köpa hemtjänster med RUT-avdrag. Vi vill inte ha en sådan äldreomsorg där det mesta finansieras av var och en med hjälp av RUT-avdrag. Vi vill ha en kommunal hemtjänst som skall vara en rättighet med låga taxor istället. Vi fick dock inte ens denna fråga prövad av fullmäktige där ordförandena för hemvårdsnämnden och fullmäktige menade att ärendet inte avsåg taxorna. Hursomhelst vi har drivit frågan och vill för övrigt att taxor skall fastställas i fullmäktige med öppenhet och politiskt debatt istället för att indexuppräknas i det dolda i nämndernas verksamhet.

En annan för oss viktig fråga var uppe till beslut. Efter en motion av S där fritids- och kulturverksamheten för ungdomar undersökts vad gäller jämställdhet har man nu fastställt att bidragen är ojämställda mellan pojkar och flickor. Stadskontoret får nu i uppdrag att föreslå åtgärder för att jämställa bidragen till ungdomar. Ett bra beslut!
Mariann Norell

Kopiera länk