Kommunstyrelsen 2012-04-10

Kommunens årsredovisning var första punkt på dagordningen. Ett flertal revisorer var där. De hade synpunkter på internkontrollen av främst bensinkort som personal hanterar dåligt. Samt på hur resurser fördelas till barn med särskilda behov mellan kommunala skolor och friskolor. Det gick inte att få grepp om hur. Men man kan anta, att friskolorna får en schablon och att de sedan inte använder den fullt ut och istället blir en vinst för ägarna. Så tror jag men det gick inte att få revisorerna att beskriva hur detta gick till.
Nästa punkt var personalredovisning. Här förblev det oklart hur många timanställda vi egentligen har och varför man inte kan tillsvidareanställa fler som kan fungera som vikarier. Jag frågade om hanteringen av barnskötare men fick svaret av personalchefen att det rådde sekretess i frågan. Frågade också om vad kommunen – förutom lön – kan göra för att bli en attraktiv arbetsgivare. Och fick svaret bra arbetsmiljö i stort sett. Tror dock att vi behöver både bättre villkor löne- och arbetstidsmässigt samt en friskvårdssatsning på personalen.
En motion från SPI om att satsa 10 miljoner på arbete åt unga inom hemvården och teknik- och fritid fick avslag av en enad kommunstyrelse. S och V har egna förslag med betydligt större satsningar.
Den tidigare begravda och återuppstådda måltidsutredningen redovisades av ekonomiavdelningen. Framgick bland annat att BUN har låga måltidskostnader och UAF (gymnasieskolan) och Hemvårdsnämnden har högre jämfört med riket. Vad som ska göras med denna utredning – som fortsätter – återstår att se. Vad vi vet är att frågan om mat och god mat är mycket viktig och väcker alltid opinion. Vi tycker tillagningskök har ett värde och att maten lagas på plats ger bättre kvalitet.
Sedan fick vi information om målen inom miljö- och energi samt en satsning som skall göras på hållbart resande, där Halmstadborna skall informeras och stimuleras att åka buss, gå och cykla.
Mariann Norell

Kopiera länk