artikel

Budgettal 2012-06-19

Vänsterpartiet presenterar gemensamt med socialdemokraterna en budget för jobb, välfärd och miljö.

Vi föreslår en budget som har en tydlig fördelningspolitik. Det gör vi för att det verkligen behövs i ett Sverige – och ett Halmstad – där klyftorna ökar mellan olika grupper av människor. Det handlar om ökande skillnader i möjligheter och valfrihet

– mellan rika och fattiga,

– mellan de som har jobb och de som är utan,

– mellan unga och vuxna och

-mellan sjuka och friska.

I Halmstad saknar 17,5 % av de unga 18-24 år arbete. Vi satsar på denna grupp och vi satsar särskilt också på den växande gruppen i åldern 25-30 som inte kommit in på arbetsmarknaden. Vi omfördelar i vårt budgetalternativ med en prioritering för unga utan jobb och för en bättre äldreomsorg. Detta gör vi genom att återställa den kommunala skatten. Det skiljer 25 öre per intjänad 100-lapp mellan vårt förslag och majoritetens. Det är en bra omfördelning där vuxna som har jobb och trygghet får dela med sig så att unga får jobb och kan försörja sig och där äldre i behov av hjälp får tillgång till mer resurser och får lägre taxor.

Denna omfördelning måste göras i ett läge där vi har en regering som inte ser kommunerna som en garant för välfärden. Statens bidrag till kommunerna har minskat sedan alliansen kom till makten helt i linje med den politik som de står för: Mindre offentlig verksamhet och mer privat. Mer marknad och mindre utifrån behov. Medan det är helt rätt att tjäna pengar på vår skattefinansierade välfärd. Vi har i Halmstad en allians och ett miljöparti som med ständigt återkommande nedskärningar i våra kommunala verksamheter försämrar vår välfärd. Ibland kallas det effektiviseringar, ibland omprövningar.

Vi är i ett läge i Halmstad där privatiseringarnas pris måste betalas. Främst gäller det för närvarande gymnasieskolan.  När nu cirka en fjärdedel av skolan släppts till privata aktörer skall vi skära av stora delar av vår kommunala verksamhet och på ett sätt som blir helt orimligt. Påbörjade program och inriktningar skall plockas bort. Stora delar av verksamheter skall tas bort. Priset skall betalas samtidigt som gymnasiet har en elevminskning.

Det blir inte bra för personal och elever i vår kommunala gymnasieskola. Ni har i alliansen utan mål, planering eller mening tillåtit och godkänt en överetablering av gymnasieutbildningar i Halmstad. Det har lett till problem med planering och finansiering av den kommunala skolan. Nu skall Ni rasera våra tidigare satsningar på en god gymnasieskola med speciella linjer och ett brett utbud för våra ungdomar. Detta är vanvettsaffärer som våra ungdomar i Halmstad nu får betala priset för.

Vi föreslår en budget som alltså till stor del har begränsats av alliansens politik. Vi får finna oss i de villkor som alliansen har satt ekonomiskt från regering och med den politik som förts här i Halmstad. Vi har fått göra prioriteringar och omfördelningar inom ram som vi helst skulle vara utan. Med de budgetar som S och V presenterat i riksdagen hade villkoren varit betydligt bättre.

Några kommentarer om våra olika områden:

Barn & utbildning

Inom detta område finns otroligt mycket att göra för att stödja barn och unga och för att bedriva en förebyggande arbete. Vi betonar barnens rätt till en god och jämlik hälsa och behåller våra satsningar på elevvård och elevhälsa. Och vi behåller satsningen på att få färre antal barn i grupperna i förskolan. Vi vill också ha en förskola per samverkansområde med nattöppet för att tillgodose behov av barnomsorg dygnet runt för fler familjer.

Skolbarnsomsorgen behöver ett resurstillskott och vi fördelar pengar till detta område.

Bygga & Bo

Här betonar vi ett blandat boende med varierade upplåtelseformer i hela Halmstad. Det skall finnas tillräcklig kommunal och kommersiell service i våra bostadsområden vilket är en del av den trygghet, tillgänglighet och integration vi vill se växa fram. En kommunal bostadsförmedling skall skapas med en helhetsbild av bostadsläget i Halmstad. Målet om grönska och rekreationsområden inom 500 meter från bostaden skall lyftas fram. Här har Halmstad som mellanstor stad goda möjligheter.

Demokrati & Dialog

Vi vill att barn och unga skall ges mer möjligheter till delaktighet och medverkan i den kommunala planeringen. Föreningslivet och föreningsverksamheter för barn och unga skall prioriteras. Vi vill utveckla folkbildningen, skapa mötesplatser för samtal och dialog om vår politiska utveckling.  Betydligt större öppenhet och insyn kan ges i våra kommunala verksamheter.

Miljö & Energi

Vi vill öka andelen förnybar och lokalt producerad el och vi vill ha en fossilbränslefri kommun 2020. Förutom tillgängligheten till gröna områden som nämnts tidigare vill vi ha färre avvikelser från strandskyddet så att vi behåller tillgängligheten till sjöar hav och vattendrag. Vår förhoppning är också att vår satsning på fler resande i kollektivtrafiken minskar belastningen av utsläpp från bilismen.

Näringsliv & Arbetsmarknad

Här är vår viktigaste satsning ungdomar utan jobb som ska erbjudas arbete, praktik eller studier inom 30 dagar från att de blivit arbetslösa. Det finns också en koppling till ett generationsskiftesprogram som så väl behövs för personalförsörjningen i kommunen. Halmstads kommun skall vara en attraktiv arbetsplats vilket också gäller de företag vi har lokalt i Halmstad, där vi särskilt betonar och vill öka andelen kunskapsintensiva, gröna och sociala företag.  Vi är tydliga med kommunens ansvar när det gäller upphandling.

Omsorg & Stöd

För de äldre som behöver vård gör vi satsningar på volymökning, äldreboende Sofieberg, städning, kulturaktiviteter och demensvård. Vi återinför hemvårdsbidraget och satsar på personalkläder.

I socialnämndens verksamhet kompenserar vi för volymökning och återställer den besparing på Kriscentrum som alliansen beslutat om. Vi vill nå fler människor som är i behov av stöd tidigare med hjälp av  tidigare  insatser i öppenvården och mer förebyggande arbete. Då kan utredningar och anmälningar minska på sikt.

Resor & Trafik

”I möjligheternas Halmstad åker alla inom kommunen avgiftsfritt med kollektivtrafik och färdtjänst. Kollektivtrafiken är klimatsmart och det går snabbt och enkelt att ta sig fram överallt. Vi har ett välutvecklat nät av Gång- och Cykelvägar som används av många…”.  Så skriver vi om våra övergripande mål  för det framtida Halmstad.  Och vi satsar – som tidigare och som en början – på ett tusenkort för kollektivtrafik och färdtjänst.  Vi vet att denna satsning kommer att kosta mer på sikt. Men vi vet också att vi kommer att kunna spara mycket på framtida infrastrukturpengar när det blir enkelt och snabbt att förflytta sig med miljövänliga färdmedel.

Och denna satsning är en god omfördelning där vi redan från start gynnar de som åker kollektivt. Vi har Halmstadborna med oss i detta förslag. I arbetet med nya översiktplanen är de som deltagit i mötena mycket tydliga med att lägre taxor är viktiga.

Trygghet Säkerhet & Folkhälsa

I känslan av Trygghet finns för oss alla vikten av att kunna få hjälp när våra behov och problem blir oss övermäktiga.  Därför berör detta område i stor utsträckning arbetsmarknad, vård, stöd, välfärd och omsorg. Det handlar om ekonomisk trygghet och hur tillgänglig hjälpen är och det handlar om faktiskt fysisk tillgänglighet. Den politik som förts sedan 2006 har minskat tryggheten istället för att öka den. Det är ingen tillfällighet att Halmstadborna i de undersökningar som gjorts känner sig otrygga. Alliansen lever inte upp till sina mål.

Under Tylösandsveckan i maj månad var jag på en konferens om kommunal framgång. Där presenterade Skandia sin satsning ”Ideér För Livet” med en forskningsstudie  som bland annat  har räknat ut hur mycket pengar kommunerna kan spara genom att satsa på barn och unga tidigt istället för att ta de reaktiva kostnaderna för ungdomar (oftast pojkar) som blir placerade i behandlingshem. Man hade räknat på kostnader för både behandling och fängelse. Och – naturligtvis – kommit fram till att det fanns oerhörda summor att tjäna på sikt.

Detta vet vi vänsterpartister och våra socialdemokratiska vänner, det är en gammal kunskap. Det var bland annat därför vi föreslog att vi skulle använda en del av pengarna i vårt fantastiska överskott för förra året till  en ”Social Investeringsfond”. Men Ni i alliansen och miljöpartiet valde att betrakta det som olagligt eller omöjligt. Skandia hade just Norrköpingsmodellens satsningar på sociala investeringar som förslag  på förändring av kommunernas fördelning av pengar. Det skulle kunnat bli en god satsning på Trygghet.

Uppleva & Göra

Inom detta område har vi valt att lyfta fram mål som handlar om föreningslivet, idrott, kultur. Här finns många möjligheter att genom konkreta mål följa hur Halmstad utvecklas och hur man kan mäta om till exempel satsningar på förebyggande insatser och föreningsliv engagerar fler och når barn och unga i större utsträckning.  Man kan också följa resultat vad gäller jämställdheten utifrån det uppdrag fullmäktige nu gett till stadskontor och förvaltningar.  Genom denna antydan till Er i alliansen tipsar vi om bättre och tydligare mål.

Slutligen;

Ett exempel på skillnaden i det politiska tänkandet i våra olika budgetförslag:

Alliansen och miljöpartiet har inom målområdet Barn och utbildning skrivit att barn i behov av stöd ska tidigt, redan i förskoleåldern få samordnade sociala insatser. Det är en bra ambition. Men när jag läser deras insats eller mätetal blir jag bekymrad. Här skriver man att antal ärenden eller anmälningar från förskolan till socialtjänsten skall öka. Varför detta mål?  Hur hjälpta blir småbarnsfamiljer av detta? Det finns en lagstiftning om anmälningsskyldighet för all personal som arbetar med barn. Om inte den fungerar har förvaltningarna skyldighet att agera. Om man vill nå fler barn och föräldrar tidigt så vore det bättre att utbilda personalen och att faktiskt ha en tillräcklig och lättillgänglig stödverksamhet att erbjuda. I förskolan, skolan och socialtjänsten. Varför satsar man inte resurser på förebyggande insatser, generös öppenvård eller verksamheter som kriscentrum ?  Istället skär Ni och har sparat sedan 2007.  Och gör indirekt förskolepersonalen ansvariga för brister i samhällets hjälp till utsatta barn. Jag tror inte att socialnämndens ordförande Mikaela Waltersson eller andra småbarnsföräldrar i första hand vill bli utredda av socialnämnden om barnen får problem. Jag tror man vill ha bra hjälp utan krångel så snabbt som möjligt.

 

Bifall till oppositionens förslag till Planeringsdirektiv med budget 2013-2015!

Mariann Norell

Vänsterpartiet Halmstad

 

 

Kopiera länk