Kommunstyrelsen 2012-09-04

Vid detta sammanträde var jag ej tjänstgörande suppleant. Detta heldagsmöte började med en föredragning av personalchefen om den kommande situationen för personal i Halmstads kommun. Under de närmaste 15 åren skall 42 % av personalen gå i pension och ersättas med nya. Redogörelsen visade också svårigheter att rekrytera, där jag kunde urskilja två huvudproblem; det kan bli svårt att konkurrera med privata sektorn o bemanningsföretagen vad gäller lön och det är mycket lågt intresse för utbildningarna barn och fritid, vård och omsorg, lärarutbildning, inklusive förskollärarutbildningar. Som jag ser det och nämnde i diskussionen måste vi göra utbildningarna intressanta för ungdomarna – och vi måste höja lönerna i dessa jobb!
Vi fick information om arbetet med översiktsplanerna som nu skall ut på remiss och gås igenom av de olika partierna.
Diverse planärenden antogs i politisk enighet bland annat att fastigheten Kristen Munch och fastigheten där Maredsgården ligger skall säljas.
En biblioteksplan antogs för remissomgång samt en renhållningsordning där viktigaste nyheten för Halmstadborna blir att sortera matavfall som skall användas för biogasframställning. Tanken är att detta skall fungera fullt ut år 2014. På tiden!
Mariann Norell

Kopiera länk