artikel

Kommunstyrelsen 2012-10-02

Ks-ledamöterna fick till att börja med information om branden i hamnen. Det kändes OK brandledaren Tina Nordlund gjorde en bra redogörelse för vad som hände.

Information gavs också om arbetet med översiktsplanerna, som blir något försenade jämfört med planeringen, i januari skall partierna få information och beslut om vilka förslag som skall gå ut på samråd skall tas i februari av kommunstyrelsen.

I ärendet kommunstyrelsens delårsrapport gick man igenom målen för 2012 och hur det går. Visade sig att det var ganska många av alliansens mål som inte uppfylls. Bland annat handlade om målen ”Halmstad kommun som attraktiv arbetsgivare”, ”att fler skall välja att åka kollektivt” och ”Utvecka Öster”. På det sistnämnda frågade jag varför detta mål nu reducerats till att göra Östra Stranden attraktivt, vilket framgick av handlingarna. Jag fick inget bra svar på denna fråga av kommunchefen. Det känns som om det man säger och uttrycker egentligen inte gäller. En återkommande känsla när det gäller vad alliansen gör med Halmstad.

Frågan om Najaden kom upp för beslut och antogs utifrån fyra förslag där avveckling skall ske genom i första hand försäljning, i andra skänkes bort och i tredje hand skrotas. Avvecklingen ska ske senast 2012-12-31. Miljöpartiet hade annat förslag där fartygets reparationer fullföljs med utredning om framtida finansiering.

Sedan antogs förslag till tomtpriser på Albinsro, innebärande att en tomt för villa där kommer att kosta ca en miljon. Detta är egentligen orimligt dyrt men priset var lågt satt. Enligt information under sammanträdet kostar en liknande tomt på Östra Stranden 800 000! Också detta orimligt. Jag påminde om vänsterpartiets motion om möjlighet att ha tomträtt istället, men fick inget gehör för detta alternativ. Som det nu ser ut kommer inga vanliga barnfamiljer att kunna bygga egnahem på Albinsro. Och frågan kommer väl att blir om de får sålt tomterna.

Beslut togs om hamnarna i politisk enighet. Vidare fattades beslut om höjning av renhållningstaxan med 35 kr till 695 kr/år. Huvudsakligen motiverat av kostnaden för att hålla återvinningscentralerna öppna.
Reglementet för hemvårdsnämnden ändrades i politisk enighet. Beslutet om generell rätt för hemtjänst för 75+:are återtogs.

Fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställdes. Jag yrkade på ändrade tider för fullmäktige till kl 15. Fick dock ingen med mig på detta förslag som skulle piggat upp församligen, gett förutsättningar för en friskare debatt och dessutom gjort det bättre för fullmäktigeledamöter med barn i förskola och skola.
Mariann Norell

Kopiera länk