Kommunfullmäktige 2012-10-23

Sammanträdet började med utdelning av årets hedersbevisning som gick till den funktionsnedsatta killen Alexander som blivit mästare i golf.

Socialdemokraternas motion om återinförande av hemvårdsbidrag som föreslogs avslås av kommunstyrelsen var uppe till behandling. S yrkade återremiss för att utreda andra alternativ/fler möjligheter att ersätta/hjälpa anhöriga som vårdar. Ny lagstiftning har blivit tydligare vad gäller kommunens skyldigheter här. Beslutet blev återremiss, en minoritetsåterremiss för att utreda detta. Vi röstade för återremissen.

I ärendet pris för småhustomter på Albinsro yrkade vi återremiss för att utreda möjligheterna att erbjuda tomträtt istället för tomter på cirka en miljon. Vilka skall ha möjlighet och råd att bo där? En skakig lånemarknad och höga tomtpriser gör det svårt för en familj med medelinkomster att våga satsa på ett boende där. Och vi behöver verkligen göra det möjligt för fler att bo på Albinsro och i Söndrum för att motverka den segregerade bostadssituationen i Halmstad. Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda tomträtter för byggande av egnahem i Halmstad och den har blivit liggande i nån låda, verkar det som. S röstade för vår återremiss så även denna gick igenom som en minoritetsåterremiss. En liten seger!

Beslut togs i politisk enighet om viss höjning av renhållningstaxans fasta del. Är motiverat av kostnaderna för att ha bra återvinningscentraler och höjningen var inte så hög, 35 kr per år.

Kulturnämnden hade begärt tilläggsanslag för att byta panna på Mjellby Konstgård från olje- till pelletspanna. En motiverad kostnad/investering tycker vi i vänsterpartiet, dels kan den löna sig på sikt, dels är den helt i enlighet med de ambitiösare miljömål vi har om man jämför med alliansen. Men vi var ensamma om detta yrkande och samtliga övriga partier ville ha avslag på denna begäran.

Tilläggsanslag för en ny fritidsgård i Oskarström avslogs av ett enigt fullmäktige. Såväl alliansen som S och V i gemensam opposition har avsatt medel för en ny fritidsverksamhet i Oskarström och tycker inte att vi i nuläget skall bygga ny fritidsgård. S och V har dock yrkat att man gör en hel översyn över fritidsgårdsverksamheter och fritiden för unga. Efter denna tar vi ställning till var och hur vi vill att fritidsverksamheterna i Oskarström och övriga kommunen skall se ut.

Najadens framtid avgjordes genom beslut i dagens fullmäktige. Det blev alliansens och socialdemokraternas förslag att avsluta såväl arbetsmarknadsinsatser som ansvaret för skeppet som gick igenom. Vi röstade för samma förslag som miljöpartiet lagt och som innebar ett fortsatt ansvar för såväl arbetsmarknadsinsatserna som att Skeppet Najaden skall finnas kvar i Halmstad.

Beslut antogs om Hallands Hamnar AB som blir ett gemensamt bolag för viss drift av Halmstads och Varbergs hamnar. Samtliga partier röstade ja till detta.

Slutligen yrkade jag att vad gäller kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under nästa år att vi skall börja klockan 15.00. Det skulle göra det lättare för föräldrar till barn i skolåldern att delta i fullmäktiges arbete, det skulle göra insynen bättre för t ex skolbarn i samhällskunskapsundervisning och det skulle kunna pigga upp debatten i fullmäktige väsentligt! Ordföranden valde dock att inte pröva mitt yrkande. Jag har tidigare skrivit en motion om detta som avslogs. Dock hörde jag efteråt att presidiet skulle diskutera frågan – får se hur det går!
Mariann Norell

Kopiera länk