Kommunstyrelsen 2012-11-06


Bild som illustrerar en föredragning om Miljö &Energi


Bild som illustrerar en föredragning om Miljö &Energi

Dagens kommunstyrelse började med en föredragning om arbetslöshet och försörjningsstöd som socialdemokraterna begärt. Illa nog i Halmstad med 9 miljoner back på försörjningsstödet som prognos trots att man visade att jämförbara kommuner som ex Växjö hade det värre. Föredragningen bekräftade, att också gruppen 25-30 är en växande grupp, den grupp vi i oppositionsbudgeten satsade särskilda pengar på. Av alla alliansens s k åtgärder är det dock få som ger möjlighet att kvalificera sig för t ex a-kassa eller sjukpeng så den stora gruppen unga kommer inte in i våra trygghets-system. Det krävs mer och bättre insatser mot arbetslösheten!

Den ekonomiska rapporten visade på en prognos med 93 miljoner i plus.

Beslut togs i politisk enighet om detaljplan för Klotet 25, platsen vid den gamla macken som nu skall bebyggas med mindre lägenheter, det är bra.

Detaljplan för Fyllinge 20:393, Netto:s affär antogs av alliansens majoritet. S och V tycker affären antingen ska ligga i Fyllinge centrum eller inte bebyggas alls på marken framför nuvarande bebyggelse.

Detaljplan som avser Biltemas lager på Vrangelsro antogs i politisk enighet.

Ärendet ”pris för småhustomter Albinsro” var uppe igen efter bordläggningen i senaste fullmäktige. Det handlade om vårt yrkande att erbjuda möjlighet till tomträtter. Man hade snabbt hittat en omöjlighet att hänvisa till i det gamla fullmäktigebeslutet om att sälja tomträtterna till 90 % av marktaxeringssvärdet. Trams tycker jag. Och föreslog som tillägg till mitt yrkande om att erbjuda tomträtter att KF ändrar tidigare beslut om detta till att endast avse tomträtter som upplåtits före 2012. Men varken S eller alliansen antog dessa förslag så nu går ärendet tillbaka till fullmäktige för beslut. S argument att gå vidare utan tomträtter i ärendet var att man nu ska låta samhällsbyggnadskontoret utreda detta inför nästa markförsäljning.

Sedan föredrogs området Miljö & Energi. Det visar sig att nuvarande ekologiska handlingsplan bara gäller t o m i år varför en ny skall påbörjas. Det finns många otillräckliga mål i den gamla och det har visat sig svårt med t ex upphandling av bilar vad gäller målet om kommunala bilar med biogasdrift. Men det lät som om detta egentligen handlade om kostnaden för bilen. Då får vi väl betala mer tänker jag. Pengar finns ju.
Efter diverse ärenden med yttrande o svar gavs information och frågor om OPUS, den s k omvärldsanalysen. Jag framställde önskemålet att vi får mer konkreta uppgifter vad gäller bostäder, byggande och segregeringsproblem i olika områden i kommunen. Hoppas detta leder till bättre faktaunderlag framöver.
Mariann Norell

Kopiera länk