Kommunstyrelsen 2012-11-27

Vid detta sammanträde var jag ej tjänstgörande. Efter en ekonomisk rapport (fortfarande drygt 100 miljoner i överskott för 2012 är prognosen) beslutade kommunstyrelsen om alliansens ”ökade livschanser för unga” som ska föreställa deras satsning på ungdomsarbetslösheten. Det var ca 8 miljoner som gick till faktiskt arbetslösa, övriga 8 miljoner var diverse satsningar på förebyggande socialt och utbildningsarbete som enligt min mening borde höra hemma i ordinarie verksamheter som sociala ”investeringar”.
Sedan beslutade man om ”det nya kulturområdet” på Örjan. Handlar mest om muséet och lite annat som är tänkt att hamna där. Långt från en satsning likt den vi ville ha på Örjansområdet.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs, liksom ett antal ansökningar om användning av den s k tillgänglighetsmiljonen, Barcelonaresan inräknad.
Beslut togs också om att expropriera fastigheten Brunskog 1:4 för en framtida vattentäkt.
Några detaljplaner antogs bl a en för del av Onsjö 32:1 där det är tänkt att bygga 75-100 bostäder, varav såvitt jag förstod en del blir hyresrätter, bra.
Vänsterpartiets två motioner om barnfattigdom och feministiskt självförsvar skickades på remiss t berörda nämnder.
S har lagt en motion om s k vita jobb, som handlar om direktiv för upphandling, en bra motion som dock avslogs av majoriteten.
Ett bra beslut togs när KS avslog en utmaning om hantering av hushållsavfall, tror miljöpartiet här haft ett finger med i spelet.
Beslut togs om ett ”efterställt lån till HBK på 5 miljoner, betyder att de ska betala tillbaka när de kan. Viktigaste skälet var att de annars ej kan betala sina skulder till kommunen.
Beslut togs om nya ägardirektiv för Halmstads Näringslivs AB. Vi kommer att säga nej till dem i fullmäktige eftersom vi inte vill ha näringslivsfrågorna i bolagsform.
Diverse nya taxor antogs, byggnadslovstaxa, miljötillsynstaxa och VA-taxan. Den för oss viktigaste här att bevaka är VA-taxan för kommuninvånarna och detta taxeförslag höjer ej löpande förbrukningsavgift.
Vi fick också information om varseln och läget vad gäller arbetslösheten. 266 är varslade i Halmstad, varav 189 män där många är 50+ d v s svåromställda enligt arbetsförmedlingen. Enligt Bodil Ljungberg, arbetsförmedlingen har man tyvärr bara pengar till de prioriterade grupperna, d v s unga under 25. Vi borde göra omprioriteringar i kommunens budget här för att möta behovet av utbildningar och vara offensiva när det gäller generationsväxling och kommunens eget stora behov av framtida arbetskraft.
Mariann Norell

Kopiera länk