Kommunfullmäktige 2012-11-27

Sammanträdet började med att utse en hjälte (eller två) som räddat en man från att brinna inne i sin havererade bil genom rådigt ingripande.

S interpellation om medarbetarundersökningens resultat för högstadielärare besvarades av BUN:s ordförande. Det är alarmerande att mer än hälften har sömnproblem p g a arbetssituationen. S var här tydliga med behovet av högre lärartäthet i grundskolan, bra!

Ärendet ”översyn kommunens näringslivsarbete” antogs av ett enigt fullmäktige. I stort handlar det om att tillsätta och finansiera en ”tillståndslots” för företagare som vill etablera sig i Halmstad. Det fanns också en massa skrivningar om näringslivsfrågor, om samarbete mellan kommunala verksamheter m m. Vi är ju negativa till att driva dessa frågor i bolagsform som nu görs. Så när ägardirektivet för Näringslivsbolaget kommer upp till nytt beslut kommer vi att yrka att näringslivsfrågorna läggs under stadskontoret och kommunstyrelsen istället.

Sedan antogs detaljplan för Klotet 25, blir ett antal små lägenheter och vi tycker det är bra att vi bygger fler lägenheter i Halmstad.

Vid ärendet detaljplan för Fyllinge 20:393, en ny Nettobutik vid infarten till Fyllinge yrkade vi avslag. Det gjorde även S men medan de hänvisade till Eurostop och ny detaljhandel där så anser vi i V, att vi skall ha livsmedelsaffär vid centrat i Fyllinge så att de som bor i området har nära till sin affär. Vi har ju planerat och byggt för att vi ska kunna ha tillgång till dagligvaruhandel i våra större bostadsområden, varav Fyllinge är ett. Detta är en tillgänglighetsfråga för en del av befolkningen. Beslutet blev dock Nettos placering i det s k skyltläget vid vägen mot Laholm.

Så kom ärendet om tomter på Albinsro och priset på dem upp igen efter vår återremiss vid förra fullmäktige. Argumentet för att köra enbart köpetomter var att annars skulle man kunna sälja dem efter ett tag och tjäna pengar på affären för att fullmäktiges tidigare beslut var att sälja tomträtter för 90 % av marknadsvärdet. Men vi yrkade som i kommunstyrelsen att tomträtter skall erbjudas och dessutom en ändring av KF:s tidigare beslut så att pris lägre än marknadspris bara avser tomträtter upplåtna före 2012. Vi fick dock inget gehör för detta. Man ville helt enkelt inte göra det möjligt för fler att bosätta sig på Albinsro. Enligt C och S skall dock tomträttsmöjligheten ses över så vi hoppas på att det kommer sådana erbjudanden framöver så att fler t ex småbarnsfamiljer kan bygga och bo utan att behöva låna alltför stora summor.

Sedan avslogs fyra motioner från Sverigedemokraterna och motionen om traditionella skolavslutningar medförde en lång debatt där den kyrkliga traditionen som SD vill ha kraftigt ifrågasattes, bra!
Mariann Norell

Kopiera länk