Kommunfullmäktige 2012-12-18

P1030241
Sista fullmäktige för året inleddes med kulturprisutdelning till Lennart Lundborg och Linnea Ohlsson. Särskilt glädjande med Linnea som är en mycket duktig musiker som lanserar sin musik som ”cellopop”.


Sista fullmäktige för året inleddes med kulturprisutdelning till Lennart Lundborg och Linnea Ohlsson. Särskilt glädjande med Linnea som är en mycket duktig musiker som lanserar sin musik som ”cellopop”.

Min interpellation om att namnge gata eller plats efter Hilma Hofstedt blev besvarad av KS ordförande som läste upp icke närvarande Lena Ekmans, M, svar. I korthet går det ut på att hon i egenskap av ordförande i Kulturnämnden skall bevaka frågan. Hilma var en av arbetarrörelsens tidiga agitatorer och verkade i fullmäktige under 15 år, mycket respekterad och aktiv i frågor viktiga för arbetarrörelsen. Hon är väl värd att hedras med sitt namn på en gata i Halmstad.

Min interpellation om skolbarnsomsorgen blev nästa fråga på dagordningen. BUN:s ordförande Inger Larsson hade ett långt svar, som i korthet gick ut på att skolinspektionen nu förklarat sig nöjda och avslutat tillsynen. Dock skulle frågan om hur skolbarnsomsorgen fungerar noga följas framöver. Det är ju bra. Mina kommentarer till detta var att här uttrycks oro, det behövs konkreta mål vad gäller personaltäthet (vilket vi har i oppositionens budget), frågan borde redovisas till fullmäktige och det är viktigt att följa om antalet 10-12-åringar faktiskt ökar i skolbarnsomsorgen. Barnen har i flesta fall slutat vid 10 för att verksamheten helt enkelt inte hinner med att ge dem en bra fritidsverksamhet.

Ärenden om ägardirektiv för Halmstads Näringslivs AB och ändringar i reglementet antogs av fullmäktige.

Beslut togs om att expropriera (tvångsinköpa) Brunskog 1:4 för ett framtida vattenverk.

Nya taxor för bygglov, tillsyn enligt miljöbalken och för VA antogs av ett enigt fullmäktige. VA-taxan för enskilda kommuninvånare innebar inga större förändringar.

Vid ärendet om Halmstads Arena – uppdragsbeskrivning yrkade vi om en skrivning som innebär uppdraget att aktivt arbeta med jämställdheten samt att följa upp detta med könsuppdelad statistik. Tyvärr blev vi ensamma om detta så ärendet antogs utan detta tillägg.
Mariann Norell

Kopiera länk