artikel

Kommunstyrelsen 2013-01-08

P1030241
Kommunstyrelsens första sammanträde för året inleddes med en information om näringslivsutvecklingen i Halmstad. Vi fick en historisk exposé och hade diskussioner om framtiden. Framgick bl a att hamnen sedan 1300-talet haft betydelse och fortfarande har för Halmstads utveckling. Statistikredovisningen visade, att inpendlingen till Halmstad ökar (mer än utpendlingen) Av detta drar jag bl a slutsatsen, att vi måste satsa mer på att bygga bostäder och satsa på att utveckla Halmstad som boendemiljö. Kanske kan vi lägga godtrafik utanför staden och satsa på näringar som mat, utbildning/forskning och byggande.
Vi hade också ett ärende om varselsituationen med påföljande diskussion. Här – nu när Pilkinton ska lägga ner – föreslog jag att verksamheten för Hem flyttar dit och t ex satsar på biogas och alternativ energi. Så kan vi bygga bostäder på den mark vid Vallås där Hem nu ligger.


Kommunstyrelsens första sammanträde för året inleddes med en information om näringslivsutvecklingen i Halmstad. Vi fick en historisk exposé och hade diskussioner om framtiden. Framgick bl a att hamnen sedan 1300-talet haft betydelse och fortfarande har för Halmstads utveckling. Statistikredovisningen visade, att inpendlingen till Halmstad ökar (mer än utpendlingen) Av detta drar jag bl a slutsatsen, att vi måste satsa mer på att bygga bostäder och satsa på att utveckla Halmstad som boendemiljö. Kanske kan vi lägga godtrafik utanför staden och satsa på näringar som mat, utbildning/forskning och byggande.
Vi hade också ett ärende om varselsituationen med påföljande diskussion. Här – nu när Pilkinton ska lägga ner – föreslog jag att verksamheten för Hem flyttar dit och t ex satsar på biogas och alternativ energi. Så kan vi bygga bostäder på den mark vid Vallås där Hem nu ligger.

Vår motion om könsuppdelad statistik fick nej till remittering till nämnderna. Även om V och S protesterade mot detta.
Nya riktlinjer för parkering antogs i politisk enighet och är en anpassning till transportplanen d v s till att gång- cykel- och kollektivtrafik skall prioriteras i staden.
Vi fick mer information om Resecentrum. Det verkar svårt att få staten med på satsningen inom rimlig tid och vi kommer förmodligen att behöva ta ställning till att ta egna kommunala investeringskostnader för att etapp 3 skall bli av.
Div ärenden om VA och dagvattenhantering antogs av KS.
Mariann Norell

Kopiera länk