Kommunstyrelsen 2013-02-26

hängmatta
Längtan till sommaren!


Längtan till sommaren!

Jo man kan längta till sommaren på kommunstyrelsens sammanträde! I vilket fall, sammanträdet inleddes med fastställande av bokslut för 2013. Vi och S yrkade att drygt 60 miljoner av överskottet ( de s k AFA-pengarna) skulle avsättas för friskvård, kompetensutveckling (bl a av barnskötare till förskollärare) och generationsväxlingsprogram i de större nämnderna. Detta fick vi inte igenom, alliansen röstade nej och vi reserverade oss mot beslutet.

Ett yttrande över inkomstutjämningsförslaget (statsbidragets omfördelning mellan kommunerna) antogs där Halmstads kommun i stort är negativ – som väl är.

Ett antal ärenden överlämnades till budgetarbetet för beslut och eventuell resurstilldelning. Det handlade om alliansens kulturcentrum på Örjan, ett utvecklingsprogram för Oskarström och förslag om hur kommunen skall arbeta med demokratiskt inflytande för unga. Vi får se hur de hanteras i budgetarbetet senare under våren.

Tjänstemännens förslag till Översiktsplan antogs för samråd. Nu är det upp till invånare och våra politiska partier att säga sitt. Förslaget grundas delvis på de möten man haft i olika kommundelar under 2012.

S motion om geotermisk energi avslogs efter en diskussion om den skulle anses besvarad, lite märkligt. Det är en bra motion som öppnar upp för något annat än förbränning av sopor för vår fjärrvärme. Vidare behandlades flera motioner som skrevs i valrörelsen gemensamt av S V och MP. Det handlade om avfallshantering och biogas och de är helt eller delvis genomförda genom ett antal utredningar och uppdrag till Hem.

Vår motion om könsuppdelad statistik ansågs besvarad av en enig kommunstyrelse. På min fråga till kommunchefen om hur förvaltningarna skall leva upp till riktlinjerna för jämställdhetsarbetet svarade han att det skall ges tydliga direktiv och rutiner som gör att statistiken blir bättre.

Ett förslag från personalkontoret om att erbjuda personalen ”bruttolöneavdrag” för synkorrektion (= att operera synfel där arbetsgivaren betalar och drar på lönen) antogs av alliansen. V och S anser detta vara fel. Ett hugskott i tiden (allt kan opereras/justeras idag). Argumentet var att detta efterfrågas idag. Men det efterfrågas många andra och bättre förmåner eller ”fringisar”. Vi menar att arbetsgivare skall göra en helhetsbedömning över olika förmåner som skulle göra det attraktivt att söka jobb i Halmstads kommun istället. Vi reserverade oss mot detta beslut.
Nästa sorgliga beslut av alliansen var att höja taxorna för maten inom äldreomsorgen med 10 kr per måltid. Vi och S yrkade avslag på detta och fick också här reservera oss mot beslutet.

Mariann Norell

Kopiera länk