Kommunstyrelsen 2013-03-26

Detta sammanträde innehöll bl a årsredovisning för 2012, ek rapporter för kommunstyrelse inkl verksamhetsredovisning för stadskontoret. Förutom överskottet på 120 milj kan mycket sägas om vilka mål alliansen har för sin verksamhet och hur långt de når. Framförallt inom området Trygghet Säkerhet och Folkhälsa, området Barn och Unga (hur de mår psykiskt) lyckas man inte. Själv ser jag hur man har mål om att fler ska anmäla barn som far illa till socialförvaltningen som det mest felaktiga målet som också innebär fel satsningar. Det ’är ju att fler skall få hjälp tidigt, samordnat och lättillgängligt som borde vara målet. Men eftersom alliansen inte vill satsa på mer hjälp för barn och unga som far illa som man gör så här och som gör att de inte når sina mål. Revisorerna hade vidare kritik av kommunstyrelsen för att man inte tar sin roll fullt ut för kontroll och samordning av nämndernas verksamheter. Besluten här blev ju att godkänna rapporterna och sedan får vi se om alliansen väljer att ändra sina mål eller ta upp ärenden för vidare diskussion och beslut i kommunstyrelsen.
Nya riktlinjer för ekonomisk styrning antogs i politisk enighet. De innebär att vi i Halmstads kommun nu kan avsätta resultat goda år i en resultatutjämningsreserv som vi kan använda dåliga år med lågkonjunktur, vilket är bra och enlighet med våra yrkanden i samband med tidigare bokslut att använda pengarna så att vi stärker de kommunala verksamheterna.
Nästa ärende handlade sedan om hur mycket pengar som skulle avsättas i denna reserv. Efter en diskussion där vi och S yrkade att avsättning skulle göras med vinsten från samtliga åren 2010-2012 blev summan 387,8 miljoner istället för den av ek avdelningen föreslagna 242 milj. Det handlar i bakgrunden om hur vi sätter målet för kommunens soliditet (som sjönk 2011). Dessa pengar kommer att kunna användas för drift framöver i sämre tider enligt vissa beräkningar – som ger utrymme för olika tolkningar visade det sig i diskussionerna i ärendet. Så det blir intressant att se hur alliansen och V+S kommer att tolka detta i kommande planeringsdirektiv med budget.
Måltidsutredningen avslutades men kommer att medföra en utredning om framtida huvudmannaskap för måltidsverksamheten.
Detaljplaner antogs för Endräkten 2 mfl fastigheter. Det är gamla sporthallsområdet som nu skall bebyggas, bra för vi behöver verkligen fler bostäder i Halmstad.
Ärendet om skola och förskola i Steninge antogs av alliansens majoritet. S och V röstade nej till skolan men ja till förskolan. Ärendet kommer upp i fullmäktige till beslut. Min uppfattning är att skola kan ev byggas i samordning med boende för äldre mera centralt i Steninge och är beroende av hur barnantalet ser ut. Här är det fel placering och fel tidpunkt.
Ärendet om Vindkraftsparken blev en formulering om att avstå yttrande eftersom Stena dragit tillbaka sin ansökan efter SBU:s beslut att säga nej.
Diverse motioner hanterades där vi yrkade bifall till våra om barnfattigdom och feministiskt självförsvar samt S motion om ett Resurscentrum för Våld i Nära Relationer. Men de röstades ner av alliansen.
Mariann Norell

Kopiera länk