Kommunstyrelsen 2013-06-11

P1020252 MN på äng
Nu blir det sommaräng istället för kommunstyrelse ett tag!


Nu blir det sommaräng istället för kommunstyrelse ett tag!

Vid detta sista sammanträde före sommaruppehållet gavs först information om samrådet för översiktsplanearbetet. Frågor om bland annat att ej kalla utvecklingsorter detta namn togs upp, att även Steninge blir en sådan ort, frågan om hur en ev havshöjning skall hanteras, fråga om behovet av nya VA-ledningar och det s k kommunikationsreservatets utformning var också uppe till diskussion. Översiktsplanerna återkommer till kommunstyrelsen den 3 september. Vårt yttrande i samrådet finns på hemsidan också.
Sedan gavs information om projektet ”Hållbart resande”. Tyvärr handlar det i för stor utsträckning om cyklandet och för liten utsträckning om bussresandet i vår kommun. Det framkom i handlingarna att endast 6 % av arbetsresorna i Halmstad görs med buss, alldeles för lite. Alliansen borde fundera över hur satsningarna på kollektivtrafiken ser ut tycker jag. Det går ju att sänka taxorna och lägga pengar på ökad turtäthet om man vill. Utredarna påpekade, att det inte finns några mål om minskad biltrafik i alliansens – och miljöpartiets – planeringsdirektiv med budget.
Detaljplanearbetet med Vilshärad 2:438 lades ner av en enig kommunstyrelse. Detta beror på att VA-ledningar saknas vilket är mycket tråkigt när nu HFAB vill satsa på att bygga hyresrätter där.

Utökad camping med stugor och tält beslutades för Onsjö 32:119 m fl, d v s Tylöbäcks camping.

Alliansens projektkatalog för byggnadsprojekt antogs av alliansens och miljöpartiets majoritet. S och V yrkade avslag till förmån för våra planeringsdirektiv med budget och de byggnadsprojekt vi prioriterar där.

Nu blir det sommarlov ett tag!
Mariann Norell

Kopiera länk