Kommunstyrelsen 2013-10-01

Vid detta sammanträde var jag inte tjänstgörande suppleant. Först antogs en strategi (=lista på verksamheter som ska flytta) för större externa förflyttningar som det heter. Det innebär att ett antal kommunala verksamheter får flytta till egna lokaler från de nuvarande som hyrs av annan än kommunens egna fastigheter.
Detaljplan för Getinge-Brogård 2:5 antogs. Det är ny industribebyggelsemark som skall iordningsställas i Getinge.
Detaljplan för Krusbäret antogs också vilket innebär fler bostäder och kontor på marken där Krusbäret ligger. Diverse motioner avslogs, bordlades och remitterades.
Sedan behandlades kommunstyrelsens delårsbokslut, ekonomirapport och delårsrapport. Intressantast här var målredovisningen som visar att man inte når väsentliga mål, t ex sådant som har med ungdomsarbetslösheten att göra. Alliansens satsningar här ”ökade livschanser för unga” visar också ett stort överskott på ca 4 av 16 miljoner. Man använder helt enkelt inte pengarna på något vettigt vis för att minska arbetslösheten! Bedrövligt!
Istället lägger man i ett annat ärende ca 500 000 på något som heter ”Maximera Mässorna” och ett kulturprojekt på 260 000 kr.
Detta visar tydligt att alliansen inte vill göra något åt arbetslösheten bland unga. Tjänstemännen redovisade också, att Halmstad har högre ungdomsarbetslös än riket och än övriga Halland!
Diverse svar på remisser antogs men svaret på remiss om nämndemannauppdrag blev ändrat så att vi i Halmstad inte kommer att förorda frivilliga anmälningar till nämndemanna uppdrag – det var en bra ändring av yttrandet.
Mariann Norell

Kopiera länk