Kommunstyrelsen 2013-11-26

Majsan20030920 012
Förmiddagen på detta KS-sammanträde ägnades åt övningar om kommunstyrelsens ”kultur” i enlighet med kommunchefens kulturprojekt. Vet inte hur jag ska förhålla mig riktigt till detta projekt som å ena sidan skulle kunna handla om ett bättre demokratiskt förhållningssätt i kommunstyrelsen å andra sidan blir ett gnällforum. Det framgick att någon/några känner sig vuxenmobbade när de säger saker i KS samt att tjänstemän känner sig illa behandlade ibland av kommunstyrelsens ledamöter. Själv tycker jag inte att man som litet parti får tillräcklig insyn och/eller respekt för sin beslutanderoll. Man får helt enkelt för lite insyn och information i ärenden som behandlats av kommunstyrelsens utskott.
Det stora ärendet vid detta sammanträde var beslut om utställning av nya översiktsplaneförslaget. Där fanns massor med yrkanden att ta ställning till och det blev bitvis ganska rörigt. Någon information om lagda förslag från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fick jag inte. Då får man göra så gott man kan. I detta fall blev det att yrka bifall till MP:s yrkande om att inte ha fler handelscentra utan gynna centrum bl a. att alla planer och skrivningar om Södra Infarten tas bort, att planer och skrivningar om en ny förbindelse över Nissan tas bort, att ny bro över Nissan vid Slottsmöllan tas bort, att centrumnoden vid Slottsmöllan tas bort till förmån för centrumnod vid Kärleken/Sofieberg, samt att det inkomna förslaget om nytt bostadsområde i Fyllinge tas med i översiktsplanen. I övrigt hänvisade jag till Vänsterpartiet Halmstad yttrande över samrådsförslaget. Där finns bl a en ny GC bro mellan Söder och stationsparken, fler utredningar om bostäder m m. Ska se till att detta yttrande finns här på hemsidan. Våra yrkande gick inte igenom. Utom ett som handlade om undantag för strandskyddet, där S V och MP fick igenom ett förslag som stärker strandskyddet på de flesta ställen.


Förmiddagen på detta KS-sammanträde ägnades åt övningar om kommunstyrelsens ”kultur” i enlighet med kommunchefens kulturprojekt. Vet inte hur jag ska förhålla mig riktigt till detta projekt som å ena sidan skulle kunna handla om ett bättre demokratiskt förhållningssätt i kommunstyrelsen å andra sidan blir ett gnällforum. Det framgick att någon/några känner sig vuxenmobbade när de säger saker i KS samt att tjänstemän känner sig illa behandlade ibland av kommunstyrelsens ledamöter. Själv tycker jag inte att man som litet parti får tillräcklig insyn och/eller respekt för sin beslutanderoll. Man får helt enkelt för lite insyn och information i ärenden som behandlats av kommunstyrelsens utskott.
Det stora ärendet vid detta sammanträde var beslut om utställning av nya översiktsplaneförslaget. Där fanns massor med yrkanden att ta ställning till och det blev bitvis ganska rörigt. Någon information om lagda förslag från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fick jag inte. Då får man göra så gott man kan. I detta fall blev det att yrka bifall till MP:s yrkande om att inte ha fler handelscentra utan gynna centrum bl a. att alla planer och skrivningar om Södra Infarten tas bort, att planer och skrivningar om en ny förbindelse över Nissan tas bort, att ny bro över Nissan vid Slottsmöllan tas bort, att centrumnoden vid Slottsmöllan tas bort till förmån för centrumnod vid Kärleken/Sofieberg, samt att det inkomna förslaget om nytt bostadsområde i Fyllinge tas med i översiktsplanen. I övrigt hänvisade jag till Vänsterpartiet Halmstad yttrande över samrådsförslaget. Där finns bl a en ny GC bro mellan Söder och stationsparken, fler utredningar om bostäder m m. Ska se till att detta yttrande finns här på hemsidan. Våra yrkande gick inte igenom. Utom ett som handlade om undantag för strandskyddet, där S V och MP fick igenom ett förslag som stärker strandskyddet på de flesta ställen.

Vid ärendet om ekonomisk rapport hade moderaterna lagt ett yrkande om att BUN skulle få ca 10 miljoner ”efterskänkta” (=slippa spara) före bokslutet. Jag menade att om vi nu skall fatta sådana här beslut före bokslutet så skall vi också efterskänka socialnämndens underskott som beror på faktorer man inte kunnat räkna för eller en volymökning. Detta yrkande fick jag inget gehör för.

Efter diverse administrativa ärenden beslutades om ett antal projekt för 2014 av alliansens s k arbetslöshetssatsningar som heter ”ökade livschanser för unga”. Projekten kan man i sig tycka är bra och borde inrymmas i ordinarie verksamheter men gör inte det, bl a p g a de återkommande besparingarna. Bra att verksamheterna får pengar men de är felanvända. Gick inte att yrka nej, får skriva en debattartikel om den ökande ungdomsarbetslösheten, som beror på att alliansen faktiskt inte satsar ett öre på jobb åt unga.

S motion om återinförande av hemvårdsbidraget yrkade jag bifall till men den avslogs av alliansens majoritet.

I ärendet om detaljplan för Stormarknaden 1 och 3 vid Eurostop yrkade jag avslag på att utöka ytan från 34000 till 55000 kvm. Anser att vi skall satsa på mer detaljhandel i centrum istället.
Mariann Norell

Kopiera länk