Kommunstyrelsen 2014-01-28

Denna kommunstyrelse var ovanligt kort med få ärenden. Vi fick till att börja med information om sjukfrånvaro speciellt socialnämndens och hemvårdsnämndens verksamheter. Där är lång- och korttidssjukfrånvaron hög och lite olika projekt för att rehabilitera redovisades. Framgick, att personalen är stressad och har för lite tid. Så här blir det när man hela tiden sparar i våra vårdverksamheter, tänker jag. Vi har för låg bemanning och för dåliga villkor.
Senare på dagordningen avslog alliansen och MP V och S gemensamma motioner om friskvård och arbetsmiljö, om kompetensutveckling och trygghet och delaktighet för våra kommunanställda. Inget att bry sig om tycker de tydligen.
S hade ytterligare två motioner, en om att namnge gata efter Anna Lindh och en om kommunalt konstgalleri. De avslogs av majoriteten och V röstade för dem.
Vi hade två egna motioner. En om att anorda kolloverksamhet 2014 ansågs besvarad, jag yrkade dock bifall. Vår motion om att jämställa förskoleplats med förskoleklass (egentligen ge alla barn – även till arbetslösa – rätt till minst 20 tim förskola per vecka avslogs också av majoriteten. S hade här ett annat yrkande om ändrad praxis vad gäller tiderna för barn till arbetslösa men det ger inte barnen rätt till dagis varje dag. Vi menar att det för barnens skull skall vara en rättighet.
Mariann Norell

Kopiera länk