Kommunstyrelsen 2014-03-04

Denna kommunstyrelse började med en utmärkt föredragning av Malmös kulturpolitiska satsningar av deras kulturchef  Elisabeth Lundgren. Hon hade gott att säga om sitt samarbete med politiskt ansvarig i Malmö som är vänsterpartist. Det mest intressanta var att ”ett socialt hållbart Malmö” var övergripande en kulturpolitik för sig  och man jobbade med  ökad tillgänglighet till kulturen, ett ökat stöd till det fria kulturlivet, satsningar på barn och unga och särskilt fokus på mötesplatser och stråk i hela staden. Man har jobbat med festivaler som då ska vara nära de som bor i staden och ska vara ute på gator och torg där människor kan mötas på evenemangen.

På eftermiddagen efter en workshop om hur kommunstyrelsen fungerar/skall fungera tog man itu med dagordningen.

Viktigaste ärendet var bokslutet, där alliansen vill avsätta del av överskottet, ca 132 miljoner till kommunens resultatutjämningsreserv. Detta yrkade jag avslag på eftersom vi redan har 320 miljoner där och 132 miljoner är friare att använda om de inte ligger i denna reserv. Man kan t ex enligt balanskravet utjämna minus och plus i budget över tre år. Läggs pengarna i denna reserv kan de bara – enligt regelverket – användas vid en längre tids minskat skatteunderlag, d v s i lågkonjunktur. Vi menar att dessa pengar skulle ha använts till kommunala verksamheter och bör kunna användas till detta framöver och vid ett annat styre i Halmstad, vilket vi ser fram emot. Tillsammans med S yrkade vi att ett antal miljoner skulle användas till satsningar mot ungdomsarbetslösheten, men detta avslogs av alliansen och miljöpartiet.

Ärendet om Steninge skola togs upp på nytt efter remiss i fullmäktige om ändringar i detaljplanen, vilket ej beviljats. S+V yrkade då avslag på detaljplanen.

Alliansen har nu tänkt omorganisera måltidsservice igen och åter lägga all ledning för personal i våra kök på servicenämnden. Detta yrkade vi och S nej till. Det var inte längesen det organiserades om så att personal skulle tillhöra den verksamhet där man jobbade, i tex skolan eller förskolan. Nu krånglar man till det igen. Alliansens förslag gick dock igenom.

Mariann Norell

Kopiera länk