Kommunfullmäktige 2014-04-15

FullmäktigebildSom första ärende på detta fullmäktige behandlades årsredovisningen. Efter en lysande föredragning av icke uppfyllda mål och ökade sjuktal av revisorerna var det bara att gå fram och redovisa vilka mål man misslyckats med, t ex trygghet, kollektivtrafik (minskat med 4 % 2013), psykisk ohälsa hos barn och unga, jämställdhet för barn och unga inom kultur- och fritid, inga mål alls vad gäller ungdomsarbetslösheten som nu är mellan 8-9 procent. Det är mer än riksgenomsnittet och mest i Halland. Alliansen gör inga satsningar, de sparar på verksamheterna och sjuktalen ökar… Det blir så tydligt att verksamhetsmålen är oviktiga och de ekonomiska målen det enda som betyder något. I Halmstad och i Sverige. Jag yrkade avslag på förslaget att 132,5 miljoner av överskottet skulle gå till resultatutjämningsfonden. Där går de inte att använda för att utjämna resultat mellan tre budgetår. Om vi har dem i vanliga ”skattkistan” går det lättare att använda dem de närmsta åren. Fick tyvärr avslag på detta yrkande som vi blev ensamma om.

Som första ärende på detta fullmäktige behandlades årsredovisningen. Efter en lysande föredragning av icke uppfyllda mål och ökade sjuktal av revisorerna var det bara att gå fram och redovisa vilka mål man misslyckats med, t ex trygghet, kollektivtrafik (minskat med 4 % 2013), psykisk ohälsa hos barn och unga, jämställdhet för barn och unga inom kultur- och fritid, inga mål alls vad gäller ungdomsarbetslösheten som nu är mellan 8-9 procent. Det är mer än riksgenomsnittet och mest i Halland. Alliansen gör inga satsningar, de sparar på verksamheterna och sjuktalen ökar… Det blir så tydligt att verksamhetsmålen är oviktiga och de ekonomiska målen det enda som betyder något. I Halmstad och i Sverige. Jag yrkade avslag på förslaget att 132,5 miljoner av överskottet skulle gå till resultatutjämningsfonden. Där går de inte att använda för att utjämna resultat mellan tre budgetår. Om vi har dem i vanliga ”skattkistan” går det lättare att använda dem de närmsta åren. Fick tyvärr avslag på detta yrkande som vi blev ensamma om.

Sedan antogs detaljplan för del av Enslövs Djäknebol 1:1 m fl. Det är ett större markområde som skall bebyggas i Åled med blandade bostäder, vilket behövs. Beslutet togs i enighet.

V:s och S:s motion om Friskvård och Arbetsmiljö var uppe till beslut, alliansen vill ej remittera till nämnder och styrelsen. Men vi fick igenom en minoritetsåterremiss så att nämnderna kan få yttra sig i frågorna om friskvårdsbidrag, hälsobokslut och annan hantering av personalfrågorna i dessa avseenden.

Vår motion om Ny Parkeringsnorm ansågs ”besvarad” av fullmäktige. Jag tycker inte att den blev seriöst behandlad när man svarar att den är finansierad inom ramen för arbetet med översiktsplanen. Alliansen och tjänstemännen kunde ha läst motionen och beskrivit hur man tänker arbeta med parkeringsnormen istället. Tanken är att kommunen kan sänka parkeringsnormen (är nu 0,7 plats per lägenhet) mot krav att man t ex har plats för bilpool och mot kravet att bara de hyresgäster som har bil ska stå för kostnaden för bilparkering. Då kan man sänka kostnader för de som inte har bil och höja för de som vill ha bil (och parkering). Jag yrkade bifall till motionen utan medhåll från någon.

Mariann Norell

Kopiera länk