Kommunstyrelsen 2014-09-02

va¦ênsterpartiet20140515_2039Vid denna kommunstyrelse var jag bara tjänstgörande i första ärendet som handlade om tillståndslots för företag. Yrkade avslag på en skrivning om samverkan mellan förvaltningar och bolag om företagande inom vård, skola och omsorg. Det var så luddigt skrivet att det verkade omfatta en kartläggning av vad som mer kan säljas ut. Detta yrkande blev jag ensam om.

Vid denna kommunstyrelse var jag bara tjänstgörande i första ärendet som handlade om tillståndslots för företag. Yrkade avslag på en skrivning om samverkan mellan förvaltningar och bolag om företagande inom vård, skola och omsorg. Det var så luddigt skrivet att det verkade omfatta en kartläggning av vad som mer kan säljas ut. Detta yrkande blev jag ensam om.

Vi fick information om bredbandsstrategi och IT-riktlinjer. Beslut fattades om ett remissvar på SOU-2014-21 ”Bredband för Sverige”.

Ärendet om SALT var åter uppe efter återremiss i fullmäktige. Ärendet bordlades i KS för att korrekt utreda om möjligheten att hantera ärendet genom att hitta annan plats för placeringen än på klipporna. Jag tycker det är rimligt att SALT får finnas men längre upp på den gamla ”paradistomten”.

Antogs ett avtal med Derome Hus AB om byggande av villor på Albinsro. Det är bra att det byggs bostäder där och det finns en mix av olika upplåtelseformer i detta nya område.

Diverse detaljplaner antogs i politisk enighet. Vad gäller detaljplan för Vallås 1:1 d v s Vallås centra menar jag att vi inte behöver sälja marken till HFAB (centrat skall byggas om så att det blir med trivsamt). Kommunen bör kunna upplåta all mark i bostadsområden med tomträtt, även till HFAB som en regel för att förbilliga markkostnaderna i kommunen.

KS antog också en fortsatt plan för hus Tullkammarkajen skall utvecklas. Där finns i nuläget förutsättningar för ett blandat boende – sen får vi se hur kommunen kan se till att det inte bara blir dyra bostäder där.

Mariann Norell

Kopiera länk