Tania Bengtssons budgettal i kommunfullmäktige 2014-12-16

Ordförande, ledamöter, åhörare

När jag satte mig för att fila på det här talet om den kommunala budgeten kom det till mig. Det som ibland liksom skaver.  Att jag framförallt är aktivist. För mig har det länge varit svårt att ta på mig ”kostymen” och inta den parlamentariska rollen som politiskt förtroendevald och ledare.

Men så står jag ändå här idag som gruppledare för Vänsterpartiet och jag gör det av en anledning. Jag är människa och jag har, precis som ni, flera olika identiteter och olika fokus. Samtidigt, och vid olika tillfällen. Jag är inte bara aktivist utanför parlamenten. Jag är kommunpolitiker också. Precis som jag är småbarnsmorsa, socialist, antirasist, lärare, längdskidsfantast, estradpoet, hallänning och fiskardotter. Vi har alla flera identiteter och just i dessa tider är det oerhört viktigt att understryka rätten för var och en att själv definiera vem man är.

Jag står här för att jag tror på ett rättvist och solidariskt samhälle där vi inte delar upp människor efter var människor är födda eller har för identitet. Jag ser att vi lever i en ojämlik värld, i ett ojämlikt land, i en ojämlik kommun och att klyftorna i samhället ökar. Och jag vill göra någonting åt det.  Därför står jag här. Därför är jag politiker och aktivist. Och därför representerar jag just Vänsterpartiet och när jag nu presenterar en budget för Jobb, utbildning och välfärd som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans arbetat fram under en kort tid här i höst tillsammans.

Under hösten har det varit budgetförhandlingar, inte bara här i Halmstad utan även i riksdagen. Vänsterpartiet var mycket glada, bland annat för den satsning på äldreomsorgen som skulle innebära 20 miljoner till äldreomsorgen i Halmstads kommun med fler händer i verksamheten som följd som vi varit drivande för. I Halmstads kommun har fokus de senaste åren legat på, och kommer även de närmaste åren vara att skapa fler platser i förskolan men nationella satsningar skulle nu göra, att förutom de mindre satsningar som V och S har i vår kommunala budget, att grupperna skulle kunna minskas och personaltätheten kunna bli större, 12 miljoner de närmaste åren. 30 miljoner till höjda lärarlöner var en annan satsning på skolan här i Halmstad. Fortsatta och ökade satsningar på elevhälsan och satsningar på sänkta taxor i kulturskolan skulle också komma Halmstad till del. Dessa förhoppningar om en stärkt välfärd har nu kommit på skam och vi står inför ett nyval. Mycket kan sägas om anledningen till detta.

För Vänsterpartiet är en gemensamt solidarisk välfärd central för att skapa ett samhälle för alla, där barn och unga får likvärdiga förutsättningar i förskola och skola, där denna skola förbereder för ett yrkesliv och fortsatta studier, oavsett bakgrund. Där unga får möjlighet till arbete och schyssta arbetsvillkor med en lön att leva på, där det finns hyresbostäder så att man kan flytta hemifrån och ta ansvar för sig själv som vuxen.

Ett arbete är grunden till självständighet, att börja sitt vuxenliv i arbetslöshet är inte bra för någon människa, samtidigt som det är ett samhällsekonomiskt slöseri. Ett arbete handlar om allt från möjligheten att kunna försörja sig själv, till att kunna flytta hemifrån, till personlig frihet, hur vill jag leva mitt liv? För detta är det som vänsterpolitik handlar om. Allas möjlighet till en välfärd att lita på och frihet att leva sitt liv på likvärdiga grunder. Oavsett klassbakgrund, oavsett om man är kille eller tjej, oavsett vilket land ens föräldrar kommer ifrån, oavsett bostadsort eller stadsdel.

Av just denna anledning lägger vi tillsammans med Socialdemokraterna en budget med fokus på arbete för unga. Vi ser en stor ungdomsarbetslöshet och vi ser stora behov i den kommunala välfärden. Samtidigt är Halmstads kommun en oerhört rik kommun och vi väljer att satsa 100 miljoner av kommunens eget kapital för att satsa oss ur ungdomsarbetslösheten. Vi vill ge ungdomar under 25 möjlighet till jobb, utbildning eller praktik inom 30 dagar efter att de blivit arbetslösa. Satsningar som kommunen kan göra tillsammans med föreningar och unga arbetslösa är exempelvis Kärlekens IP och ett nytt kallbadhus. Vi vill vid kommunal upphandling ställa krav på att ta emot t ex praktikanter. Vi ser vidare att det finns behov av generationsväxling och genom att satsa på detta skapar vi möjlighet för äldre erfarna att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet samtidigt som unga får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet inför ett fortsatt yrkesliv. Samtidigt är det många som lämnar gymnasiet med otillräckliga kunskaper för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden och vi gör en extra satsning för att fler ska kunna nå målen på gymnasiet.

Arbetslivet är en stor del av våra liv, både för unga och oss andra, och kommunen ska vara en förebild som arbetsgivare. Vänsterpartiet vill ha vettiga heltidstjänster, utan delade pass och pressade arbetsförhållanden, där vi istället skapar goda arbetsvillkor för våra anställda och högre kvalitet i omsorgen. Förbättrade arbetsvillkor leder till lägre kostnader eftersom kostnaderna för tim- och visstidsanställda är så höga idag. De som får äldreomsorg i Halmstads kommun ska kunna lita på att den personal som besöker en ska ha tid, både till nödvändiga som till det lilla extra. I Halmstads kommun ska omsorgen såväl för äldre som inom social omsorg vara utan vinstintresse och vi vill istället satsa på ökad kvalitet både för personal och de i behov av omsorg. Vi gör satsningar på maxtaxa inom äldreomsorgen, återinför hemvårdsbidraget och satsar 4 miljoner på ökade kostnader för kommunen som vi förväntar oss pga framtidens hemsjukvård.

Personalen är vår viktigaste resurs. Vi kan konstatera att sjuktalen ökar. Då ser vi ett tydligt behov av att göra förändringar. Förutom att erbjuda fasta heltidsanställningar där personalen slipper jaga timmar vill vi exempelvis återinföra friskvårdsbidraget för våra anställda. Detta är också något de fackliga organisationerna efterfrågar.

Stora delar av vår personal är kvinnor. Det är i kvinnodominerade yrkeskategorier som deltider och delade pass finns. Alltså är frågan om att vara en god arbetsgivare, också en viktig feministisk fråga.

Som jag tidigare nämnt är förskolegrupperna i Halmstad för stora. Vänsterpartiets mål är max 15 barn per grupp, vilket varit skolverkets rekommendation. Men det är inte bara förskolegrupperna som är för stora, ett än större problem menar vi är fritidsgrupperna som vi nu påbörjar satsningar på för att minska gruppstorlekarna och skapa förutsättningar för vettig pedagogisk verksamhet för alla barn. Under planperioden sammanlagt 12 miljoner.

Halmstad är en växande kommun. Människor vill bo och arbeta här. Samtidigt är det svårt att få en bostad. Det är ont om små billiga hyresrätter och det finns i stora delar av kommunen brist på hyresrätter för exempelvis barnfamiljer och äldre. Alla kan inte välja att köpa villa eller bostadsrätt, alla vill inte heller det. Förutom att Vänsterpartiet i vår bostadspolitiska motion har lagt olika förslag på att få igång ett byggande för alla har vi Vänsterpartiets och Socialdemokraternas gemensamma budget en satsning på en kommunal bostadsförmedling. Det pratas ofta om att det finns brist på matchning på arbetsmarknaden, men vi skulle också vilja säga det finns ett liknande problem på bostadsmarknaden. Det är svårt att få en överblick över de bostäder som faktiskt finns att tillgå i kommunen och det kan vara svårt för mindre hyresvärdar att hitta hyresgäster. En kommunal bostadsförmedling skulle som en uppgift ha att förmedla bostäder både från HFAB men också från privata aktörer på bostadsmarknaden som vill vara delaktiga i en bostadsförmedling. Detta menar vi skulle Halmstads kommun och dess invånare tjäna på.

Vänsterpartiet ett är ett miljöparti. Det är den främsta anledningen till att vi säger nej till en kommunal flygplats men det är också en viktig anledning till att vi vill satsa på kollektivtrafiken i Halmstads kommun. Taxorna är för höga för att åka buss i den kommunen och i hela länet. Utvecklingen med Hallandstrafikens ständigt höjda taxor, nu senast på pendelkort, bådar inte gott för en klimatomställning. Detta är helt fel inriktning menar vi. Vi vill att fler ställer bilen och tar bussen. Vänsterpartiet vill därför på sikt gå mot avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen och lägger tillsammans med Socialdemokraterna ännu en gång en satsning på ett tusenkort för alla resenärer, med eller utan färdtjänst. Vi ser just nu hellre ett tusenkort för alla i kommunen under hela året, än gratis resor i centralorten under helgen och avgiftsfri parkering.  Det menar vi har en större effekt, både för miljön som för den privata plånboken för att få människor att välja bussen istället för bilen. Bussen måste vara ett ekonomiskt hållbart alternativ i hela kommunen. Förutom ett tusenkort vill vi också satsa på utökade turer med kollektivtrafiken, vilket också krävs för att fler ska ha möjlighet att ta bussen.

Inflytande och delaktighet är avgörande för en demokratiskt förankrad kommun. Vi ser hellre att kommunen kommer till medborgarna än tvärt om. Halmstads invånare ska ha nära till stöd och information från kommunala verksamheter. Medborgarservice Andersberg är en mötesplats som erbjuder stadsdelens invånare kommunal service, samhällsinformation och olika aktiviteter. Medborgarservice ger invånarna större möjlighet till delaktighet och insyn i kommunens verksamhet och utvecklar på detta sätt demokratin. Vi i Vänsterpartiet menar att fler medborgarservicekontor behöver inrättas i kommunen. Precis som på Andersberg är vårt förslag att servicekontoren samordnas med kommundelsbiblioteken. I ett första steg avsätter V och S medel så att kommunen kan inrätta medborgarservice på Vallås, i Getinge och Oskarström.

Det finns mycket att säga om det kommunala budgetarbetet och det finns fler satsningar Vänsterpartiet vill göra för en solidariskt finansierad och jämlik välfärd. Här står vi idag.

Härmed yrkar jag bifall till oppositionens budget.

Kopiera länk