Kommunfullmäktige

Tania Bengtsson budgettal 16/6

Ordförande, ledamöter och åhörare

Politik är att vilja. Vad vilja då Vänsterpartiet? Vi vill se en solidariskt finansierad välfärd där behoven styr och inte marknaden. Vi sätter människan framför privata vinstintressen.

Vi vill se ett samhälle där alla kan känna trygghet, känna framtidstro och har en god livskvalitet, oavsett vem vi är, hur gamla vi är, vilket kön vi har eller var vi är födda. Vi är övertygade om att sammanhållning, istället för splittring är den bästa lösningen på de samhällsutmaningar som finns, här i Halmstad, i Halland, i Sverige. Att ställa grupper mot varandra har aldrig varit en lyckad lösning på samhällsutmaningar.

Vi vill se en inkluderande kommun där vi tar ansvar för alla barn och där den högsta politiska ledningen sätter ned foten, när barn känner otrygghet, oavsett om de bott i Sverige i hela sina liv, eller råkat hamna på Vallås Arena hotell.

I Halmstads kommun ser vi flera utmaningar. En av dessa är den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten. Att komma in på arbetsmarknaden och få möjlighet att försörja sig själv med all frihet det innebär är av stor vikt, inte bara för den enskilde individen, utan är också en samhällsvinst. Vi vill förstärka den kommunala välfärden, samverka med föreningslivet, ställa krav vid entreprenadupphandlingar och förstärka vuxenutbildningen. Redan i gymnasieskolan ska unga ha möjlighet till arbetslivserfarenhet genom fler sommarjobb i kommunen.

Halmstad kommun är en rik kommun och därför satsar Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, 150 miljoner på 4 år för att minska ungdomsarbetslösheten ur kommunens egna kapital.  Arbetslöshet kostar, att satsa på arbete för unga är en stor social investering inför framtiden.

Vi ifrågasätter den styrande majoritetens vilja och intresse att minska arbetslösheten för unga i dess brist på satsningar. Ni talar om utanförskap. Vi talar hellre om klassamhälle. Alla har rätt att vara en del av samhället, att få bidra, att få en lön att leva på. Vi har ett politiskt ansvar att skapa full sysselsättning och minska klyftorna mellan de som har och de som inte har.

Vänsterpartiet tillsammans Socialdemokraterna vill satsa på personalen. Vi ser på de ökade sjuktalen med oro, och väljer istället för att blunda för detta, att satsa 150 miljoner de närmsta 4 åren på de som arbetar i välfärden. Halmstads kommun ska vara en god arbetsgivare, en arbetsgivare som tror på sin personal och ger dem förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi vill skapa trygga arbeten med verklig rätt till heltid. Visstidsanställningarna måste minska och tryggheten öka för vår personal. Vi vill ta till vara på personalens erfarenhet och kunskap och låta äldre medarbetare handleda den nya generationen genom generationsväxlingsprogram. Vår personal måste få större möjlighet till kompetensutbildning, som exempelvis att inom sin tjänst läsa till undersköterska eller förskollärare. Vi ser, precis som fackförbundet Kommunal, att det finns mycket att göra för att Halmstad ska bli en attraktiv arbetsgivare.

Vänsterpartiet ser, precis som fackförbunden Kommunal och Vision, med oro på de framtida besparingar som den borgerliga majoriteten avser att göra men som man inte vill redovisa för utan hänvisar till en kommande Kommunchef. Vi ser en hårt pressad organisation med stora underskott och ett förslag på 100 miljoner att spara framöver. Som politiskt ansvariga för kommunens verksamhet, måste man kunna kräva att politiken tar just det, ansvar för sina egna nedskärningar.

Vänsterpartiet vill satsa på välfärden, på skolan, social- och äldreomsorg. Vi vill ta ansvar för det gemensamma och inte låta marknaden styra, exempelvis när och var privata äldreboenden ska slå upp sina portar. Det leder till en svårplanerad äldreomsorg, där plötsliga budgetunderskott dyker upp, samtidigt som det på sikt finns risk för att vi inte kan erbjuda äldreboenden i hela kommunen. Den borgerliga majoriteten talar om valfrihet. Var är valfriheten för den enskilde att få bo kvar på sin ort, i sin närhet, utan hänvisas till privata vinstdrivande äldreboenden i centralorten?

I vårt förslag till planeringsdirektiv med budget gör vi, förutom satsningar på personalen, andra satsningar på äldreomsorgen, som exempelvis lägre taxor i hemtjänsten och ett återinförande av hemvårdsbidraget.

Vi står inför en ekologisk utmaning och måste minska utsläppen från fossila bränslen, vilket är en av anledningarna till att Vänsterpartiet vill avveckla flygplatsen. Även den borgerliga majoriteten säger sig vilja minska utsläppen, för oss rimmar det illa med att satsa på flyget.

Vi vill satsa på kollektivtrafiken. Nästkommande två år kommer trafiksituationen i Halmstad påverkas kraftigt när resecentrum färdigställs. Vi ser detta som ett ypperligt tillfälle att stimulera det kollektiva resandet, framför bilen och föreslår därför att biljettpriserna sänks med 50 % under rusningstrafik. Detta projekt ska följas upp och vid dess slut också utvärderas. Vi vill vi samtidigt att Hallandstrafikens verksamhet utreds, med särskild fokus på turtäthet, linjedragning och nivån på taxorna. Vi kommer i en motion föreslå att finansiera detta projekt med hjälp av kommunens egna kapital, då vi är övertygande om att detta är en vinstaffär, både för miljön och för kollektivtrafiken och dess resenärer.

Till sist, till finansieringen av den solidariskt finansierade välfärden. Redan tidigare har kommunen valt att ta pengar från HFAB för att täcka upp i välfärden. Vänsterpartiet har varit kritiskt till det. Vi håller med Hyresgästföreningen att extra vinstuttag från HFAB är fel och en dubbelbeskattning av hyresgästerna. Därför har vi som enda parti nu valt att inte gå med på detta. Vi vill istället se en aktiv bostadspolitik. Vi ser behov av reparationer, renoveringar och fler bostäder för att minska bostadsbristen. Det behövs rimliga hyror och möjlighet att bo i hyresrätt i hela kommunen. Till detta ska HFAB användas. Inte till att finansiera hål i kommunens budget. Hyresgästerna betalar redan skatt. På samma sätt ser vi på vinstuttaget ur HEM. Vi ser hellre lägre taxor och ökad satsning på miljövänlig energi än att HEM:s kunder dubbelbeskattas. Vi föreslår därför också ändringar i ägardirektiven för de kommunala bolagen för att tydliggöra detta.

Uttagen ur bolagen är mycket kortsiktig lösning på de brister vi ser i kommunen. Dels är Halmstad en rik kommun där vi mycket väl kan använda delar av det egna kapitalet för att stärka välfärden och dels är verksamheterna underfinansierade på grund av besparingar och brist på satsningar. Vi väljer därför att istället för extra uttag från hyresgästerna och kunderna, höja skatten med 20 öre. För oss är detta främst en markering mot hur övriga partier väljer att finansiera välfärden. Vänsterpartiet tror på solidaritet och det är inte solidariskt att låta HFAB:s hyresgäster och HEM:s kunder betala för det som vi alla ska betala tillsammans. Vi vill istället se en offensiv välfärdspolitik för alla invånare i kommunen.

Jag yrkar bifall till oppositionens budget, men att istället för uttag ur HFAB och HEM, höja skatten med 20 öre och fastställa skattesatsen till 20, 63.

Kopiera länk