Tania Bengtsson i talarstolen

Inledningsanförande budgetfullmäktige 160614

En vecka har nu gått sedan kommunfullmäktiges budgetsammanträde där Socialdemokraternas budget gick igenom. Vänsterpartiet valde, efter att vår eget budgetförslag fallit, att rösta på detta förslag. Det är inte ett förslag som tillräckligt ökar jämlikheten i Halmstad, inte heller är klimatsatsningarna tillräckliga men det är ett förslag som är på rätt väg, framförallt när det gäller äldreomsorgen och satsningar på personalen. Vänsterpartiet kommer nu göra allt för att driva på en positiv utveckling för solidaritet, jämlikhet och att Halmstad ska hålla ihop, i stad och på landsbygd. 

Nedan presenterar vi vår programförklaring för ett Halmstad som håller ihop.

HÅLL IHOP HELA HALMSTAD

Ordförande, ledamöter, åhörare, nya och gamla invånare i Halmstad

Tack till er partikamrater som på fritid, kvällar och helger lagt ned tid för att vi själva ska kunna ta fram ett eget budgetförslag, utan något större stöd från rådhuset. Tack till föreningar, medborgare, familj, vänner och bekanta, nya och gamla invånare för det stöd vi fått i detta arbete. Tack till er i förvaltningar, till Henrik och Ulrika på ekonomikontoret som svarat på alla våra frågor. Tack till er aktivister som sida vid sida med oss förtroendevalda i sprider vår politik.

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som håller ihop. En kommun där vi tillsammans känner trygghet, där vi har en välfärd och lita på och där det förs en politik som tar klimatutmaningen på allvar. Vänsterpartiet vill minska orättvisor, och klassklyftor samt öka solidariteten mellan människor. I vårt förslag till planeringsdirektiv med budget beskriver vi vad vi vill, och föreslår en finansiering för en politik för ökad jämlikhet och mindre klyftor i Halmstads kommun. Vi kallar vårt förslag ll ihop hela Halmstad.

För oss i Vänsterpartiet har det varit väldigt viktigt att inför väljare och övriga Halmstadbor presentera vår egen politik och visa vad vi vill. Detta är anledningen till att vi i år lägger en egen budget. Eftersom Vänsterpartiet inte har möjlighet till något större stöd från tjänstemän, som Femklövern och Socialdemokraterna finns det inga konkretiserade mätbara mål i vårt budgetförslag. Vi har istället valt att i punktform presentera tydliggöra våra förslag.

Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner. År efter år har de styret i kommunen lagt pengarna i skattkistan, för att sedan hävda att de inte går att använda. Samtidigt har vi en välfärd som det sparats in på och som behöver resursförstärkningar. Vänsterpartiet är ett systemkritiskt parti. Därför är detta inte hållbart för oss. Halmstad behöver en vänsterpolitik som minskar orättvisorna. Vi vill därför använda delar av det egna kapitalet för att renovera välfärden.

Det egna kapitalet kan vi dock inte leva upp. Att ha en stark ekonomiskt ställning skapar trygghet för kommunen och dess invånare och gör att vi står starka, både när det gäller möjlighet att investera och när det är lågkonjunktur. Vi vill därför redan nu avisera att det inom några år kan behövas en skattehöjning för en välfärd att lita på. Detta förutsatt att kommunsektorn inte ges utökade resurser från statligt håll, vilket skulle kunna göras om exempelvis förmögenhetsskatt och liknande införs för att minska klyftorna mellan människor i vårt land.

I Halmstad ska välfärden vara solidariskt finansierad och ha tillräckliga resurser. Vänsterpartiet vill återställa delar av de besparingar som Femklövern gjort inom skola, äldreomsorg och socialtjänst. Välfärden är kommunens ansvar och kommunen ska inte lägga över ansvaret på ideella organisationer och frivilliga insatser. Detta gäller såväl fritidsverksamheten för personer med normbrytande funktionalitet som att ge människor tak överhuvudet. De ideella ska istället vara ett komplement och till det offentliga. Det innebär också att kommunen måste ge tillräckliga resurser till de organisationer som förstärker välfärden, så att dessa har möjlighet att göra ett bra jobb för Halmstads kommuns invånare.

Vänsterpartiet vill se en kommun där vi gemensamt och solidariskt tar hand om varandra. För oss innebär det att privata vinstintressen inte är välkomna i välfärden. Vi vill avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) och i övrigt ta tillbaka privatiserad verksamhet i gemensam regi. Istället välkomnar vi ökat personal- och brukarinflytande inom kommunens verksamhet och ser gärna alternativa driftsformer utan vinstintresse, som exempelvis föräldrakooperativ.

Vänsterpartiet vill föra en aktiv personalpolitik där vi satsar och ger personalen större möjlighet att utföra och påverka sitt arbete. För oss är detta en demokratisk fråga. Vi vill omprioritera resurser så att de finns så nära den dagliga verksamheten som möjligt.

Satsningar på dagens anställda, samt investeringar i framtidens personal är några av de saker som Vänsterpartiet prioriterar. För oss handlar detta om att säkerställa framtidens välfärd för oss invånare samtidigt som vi skapar arbete för Halmstads gamla och nya invånare.

Sjuktalen fortsätter att vara höga i Halmstads kommun. Framförallt gäller detta inom kvinnodominerande yrkesgrupper. Det har inte med enskilda välfärdsarbetares privata svårigheter att få ihop livspusslet att göra. En sådan verklighetsbeskrivning vänder vi oss starkt emot. Istället handlar det om strukturer i arbetslivet. Västerpartiet vill därför bland annat göra försök med 6-timmars arbetsdag i äldreomsorgen, avskaffa de delade passen och stärka personalens inflytande över arbetet.

Vänsterpartiet avsätter i sociala investeringar resurser till Den goda arbetsgivaren, med utgångspunkt att få ner sjuktalen för personalen framförallt i vård- och omsorgsyrken samt Jobb för alla för att unga arbetslösa och nyanlända ska få sysselsättning och kunna leva självständiga liv.

I Halmstad saknas det bostäder för vanligt folk. Halmstad behöver många fler hyresbostäder till rimliga kostnader, så att unga kan flytta hemifrån, vi kan minska trångboddheten och fler människor faktiskt kan välja var de vill bo i hela kommunen. I Halmstad ska det inte finnas någon hemlöshet. Idag har inte nattcafé för hemlösa resurser att ens ha öppet veckans alla nätter. Halmstad behöver en aktiv bostadspolitik.

Vänsterpartiet är ett rödgrönt parti som inte bara ställer sig bakom en solidarisk och jämlik politik utan också en klimatvänlig politik. Vi ser dem som en nödvändighet för varandra. Därför föreslår vi en rad åtgärder för att minska Halmstads negativa klimatpåverkan, samtidigt som de ökar jämlikheten i kommunen. Det är dags att sänka taxorna på bussarna och prioritera de Halmstadbor som går, cyklar och tar bussen framför dem som tar bilen. Ett Halmstad som tar klimatutmaningen på allvar kan inte ha en flygplats eller bygga ut biltrafiken allt för mkt.

Vänsterpartiet är ett oppositionsparti, både lokalt och nationellt. Nationellt är vi också ett parti som rent praktiskt har ett relativt stort inflytande genom vårt budgetsamarbete med regeringen. De 10 miljarder som nu tillförs kommunsektorn är ett resultat av Vänsterpartiets krav i budgetsamarbetet. Detta tillskott till det offentliga är det största på många år. För Halmstads del innebär det 71 miljoner som förstärker välfärden.

Det feministiska perspektivet behöver stärkas i Halmstad kommun. Också barnperspektivet behöver prioriteras. Detta kan vi tydligt se efter nedläggningarna av flera skolor på landsbygden. För säkerställa att kommunen arbetar för rätten till jämställdhet och för barnens bästa vill Vänsterpartiet att kommunala beslut ska föregås av tydliga konsekvensanalyser.

Vi återkommer till vårt förslag om att ta tillbaka Teatern i kulturnämndens regi och lägga ned Destinationsbolaget i ärendet om ägardirektiven.

I Halmstad håller vi ihop – i stad och på landsbygd. Nya som gamla invånare.

Härmed yrkar jag bifall till Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv med budget.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet

Tania
Kopiera länk