Vad ska ni göra åt Frösunda?

Vid flertalet tillfällen har det uppdagats allvarliga brister vid Frösundas gruppboenden i Halmstad. Det har bland annat handlat om personalens arbetsvillkor, avsaknad av genomförandeplaner men framförallt otrygghet och rädsla i boendet. Kritiken har kommit från flera håll: från FUB, föräldrar och företrädare till de boende samt från personal och fack. IVO pekade också på flera brister i sitt beslut 2016-02-23 då man specifikt granskade Prostorpsvägen 9.

Bilden som målas upp av Frösundas verksamhet är inte god. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning, vilket innebär att personer inom LSS ska garanteras goda levnadsvillkor och att få leva som alla andra. ”Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. Vidare säger lagen ”I samband med att insats enligt denna lag beviljas skall den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne”. Utifrån den information vi har uppfylls inte detta av kommunen.

Frösunda har också brustit i sin skyldighet att upprätta och uppdatera nödvändiga genomförandeplaner, avseende vad hen behöver hjälp med och hur individuellt stöd ska ges, tillsammans med den boende och dess företrädare. Den enskilde har rätt till att känna sig trygg i sitt hem och detta har inte uppnåtts på Frösundas gruppbostäder då individer med vitt skilda behov och förutsättningar placerats tillsammans. Det vittnas om att personalen inte ges förutsättningar att utföra ett gott arbete då de inte har den kompetens som behövs för att genomföra det, obefintlig introduktion i verksamheten, stor omsättning av personal och ledning samt frånvarande ledning. Kommunal har dessutom stämt Frösunda för brott mot LAS. FUB går så långt att de kräver en haverikommission eftersom kommunen inte i tillräcklig utsträckning agerar när bristerna i verksamheten påvisas.

Vinstdrivande Frösunda har genom upphandling fått uppgiften att driva gruppboenden i Halmstads kommun. Det är dock kommunens ansvar att följa upp och säkerställa verksamheten och att avtalet följs. Till syvende och sist handlar detta om en utsatt grupp med stora svårigheter att stå upp för sig själva och kräva sin rätt, därför vilar ett extra tungt ansvar på kommunen.

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Ella Kardemark:

  • Hur garanterar Socialnämnden rättssäkerheten för de boende i Frösundas gruppbostäder?
  • Vilket ansvar anser sig Socialnämnden ha för den dagliga livsföringen för de individer som bor i desamma?
  • Hur stora missförhållanden krävs för att det ska räknas som avtalsbrott?
  • Hur ska Socialnämnden säkerställa att boende på respektive enhet inte placeras tillsammans på ett sätt som riskerar att bidra till psykisk ohälsa för dessa?

Tania Bengtsson, Ulrika Östberg, Lena Ludvigsson

Vänsterpartiet

interpellationfrosunda-page-001 interpellationfrosunda-page-002
Kopiera länk