Bostad
Mariann Norell i talarstolen

”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”

Handlingsprogram för Bostadsförsörjning för Halmstads kommun

Programmet antogs i kommunfullmäktige 2017-02-28. Våra förslag antogs inte. 

Vänsterpartiet Halmstad anser följande om programmet

Mariann Norell i talarstolen
Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse

Detta Handlingsprogram för Bostadsförsörjning borde kallas ”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”.

Efter att ha följt processen från KSU och studerat samrådshandlingarna kan man inte annat än bli bedrövad över hur låga ambitioner och pessimistisk inställning som präglat processen. För att inte tala om hur lång tid och hur krångligt allt skall göras!

Bostadsförsörjningen borde vara en av de mest angelägna och prioriterade frågorna för Halmstads kommun! Det handlar om grundläggande värden för Halmstadbor och de som vill  flytta hit.

Bygga mer

Att vi behöver bygga mer än vad som anvisas i programmet har uppmärksammats av de flesta som yttrat sig över programmet. Från länsstyrelse och region till våra kommunala nämnder, HFAB, samhällsföreningarna i våra tätorter och andra. Men svaren till dem i samrådet blir att ”Vi skall avvakta vad marknaden gör sen får vi se…”  eller ”kommunens möjligheter är begränsade….”  eller HFAB kan eventuellt ha en kompletterande roll….”  eller ”kommunen ska ej bygga själva…” Ska vi inte? Vad har vi då ett eget allmännyttigt bostadsbolag till??

Tecknad bild på hus

Det finns fler märkliga åsikter från samhällsbyggnadsutskott/förvaltning. Vid några yttranden skriver man att det är efterfrågan och inte behov som styr. I vilken värld lever man? Varför ska inte behoven styra? Vi vet att efterfrågan styrs av kostnader. Och de går att påverka – även av kommunen – så att behoven faktiskt kan tillgodoses. Är inte detta rentav en uppgift för oss kommunala politiker?

Och det är denna inställning som sedan länge präglat vår kommun och försatt oss i en situation som är minst lika illa som i storstäderna. Detta tänker tydligen majoriteten i samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen fortsätta med. Man bortser från uppenbara möjligheter, regler och goda exempel från andra kommuner. Till förmån för marknaden. En marknad som vi alla vet helst bara gynnar de som har gott om pengar.

Det finns ett undantag i yttranden i samrådet. Fastighetsägarföreningen är positiv till programmet och vill förstås bygga ”…centralt, vackert, tätt, högt, kvalitativt, unikt…” för att det är det mest lönsamma. Och här svarar man – märkligt nog – att vi måste nog bygga lite varstans i kommunen

Bygga med lägre kostnader

Kommunen har möjlighet att påverka byggkostnader/bostadskostnader. Det går att ställa krav på hyresnivåer och det går att upplåta mark för bostäder med tomträtt för att hålla nere kostnaderna. Vi har i vänsterpartiet lagt motioner om detta vilka man inte vill beakta. Förutom tomträttsfrågan – där man ändrat skrivningarna så att ” tomträtt ska beaktas vid nybyggnation” i stället för ”beaktas vid hyresrätter” som en tidigare skrivning löd. Roligt att vi kan påverka lite!! Men – man har inte beaktat detta och inte ännu upplåtit mark mot  tomträtt. Synd – när detta skulle kunna minska kostnader och öka möjligheter att skaffa bostad för flera.

Det finns också exempel på kommuner t ex Vätterhem som – mot lägre vinstkrav – ställer krav på sitt allmännyttiga bostadsbolag att bygga med lägre hyror. I Halmstad överväger man istället att höja vinstkraven – när pengarna så väl behövs för både renoveringar och nybyggnation!

Bostäder för studenter och unga

Pluggande ung kvinna
I programmet påstås att vi inte behöver bygga fler studentbostäder. Detta är felaktigt – när vi har ca 5000 platser i Högskolan och ca 60 % av studenterna kommer från andra kommuner. De 1200 studentlägenheter som finns idag räcker inte så många får hyra mindre lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden, som idag inte kan tillgodose behoven av bostäder för de många unga vuxna. Genom att bygga fler studentlägenheter gör vi det möjligt för fler att flytta hemifrån och kan minska bostadsbristen för unga. Skulle det bli överskott på studentlägenheter kan de ju hyras ut till icke-studerande unga.


I programmet påstås att vi inte behöver bygga fler studentbostäder. Detta är felaktigt – när vi har ca 5000 platser i Högskolan och ca 60 % av studenterna kommer från andra kommuner. De 1200 studentlägenheter som finns idag räcker inte så många får hyra mindre lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden, som idag inte kan tillgodose behoven av bostäder för de många unga vuxna. Genom att bygga fler studentlägenheter gör vi det möjligt för fler att flytta hemifrån och kan minska bostadsbristen för unga. Skulle det bli överskott på studentlägenheter kan de ju hyras ut till icke-studerande unga.

Se till helheten

Många har också yttrat sig över att annat än själva bostaden är viktigt, som kommunal och kommersiell service, kollektivtrafik. Svaren i samrådet är att här ska det inte med mer… Sanningen är att när marknaden själv nu fått styra så länge så har affärer, förskolor och skolor lagts ner i många av våra bostadsområden och tätorter. Kommunen måste på ett helt annat sätt värna om helheten i hela kommunen. Och det går utmärkt – om den politiska viljan finns. Vi kan vara pro aktiva och göra våra olika kommundelar attraktiva att bo i och det måste få ingå i det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen! Det är så vi skall bryta den urbana trenden.

Segregation

Flera har yttrat sig om att segregationen måste motverkas och man har bland annat påpekat möjligheten att styra tydligare genom att faktiskt ange konkreta behov av  blandande upplåtelseformer i boendet  i olika områden. Detta vill man inte enligt svaren. Det är sorgligt när så många – oavsett vilket område det handlar om  – vill att kommunen skall styra detta bättre. Detta behov blir extra tydligt när det gäller äldres möjligheter att flytta från villor till hyresrätter. Med bättre blandning kan fler bo kvar, anhöriga flytta närmare och den sociala hållbarheten öka i alla våra bostadsområden.
Rådhuset i Halmstad

Flera har yttrat sig om att segregationen måste motverkas och man har bland annat påpekat möjligheten att styra tydligare genom att faktiskt ange konkreta behov av  blandande upplåtelseformer i boendet  i olika områden. Detta vill man inte enligt svaren. Det är sorgligt när så många – oavsett vilket område det handlar om  – vill att kommunen skall styra detta bättre. Detta behov blir extra tydligt när det gäller äldres möjligheter att flytta från villor till hyresrätter. Med bättre blandning kan fler bo kvar, anhöriga flytta närmare och den sociala hållbarheten öka i alla våra bostadsområden.

Bakläxa

Programmet har försenats och begränsats på ett sätt som inte gynnar en framtida bättre bostadsförsörjning. Därför måste nya tag tas i Halmstads kommun. Vi föreslår ett antal konkreta förändringar av programmet. Men det räcker inte och vi vill därför, att programmet antas med ett slags bakläxa eller tillägg: KS och samhällsbyggnadsutskottet får i uppdrag att fördjupa och förbättra programmet rent konkret så att vi inte behöver vänta ytterligare 4-6 år på ett program som faktiskt ger oss en bättre bostadsförsörjning!

Kopiera länk