Kommunpolitik

Satsningar på välfärd, personal och kollektivtrafik i Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiet presenterade idag sitt förslag till planeringsdirektiv med budget för 2018–2020* för Halmstads kommun.

– Vi ser en kommun som går med ständiga överskott och där pengarna samlats i skattkistan samtidigt som det krävs satsningar på välfärden, på kommunen som en god arbetsgivare och där vi behöver göra en lokal klimatomställning, säger Tania Bengtsson, gruppledare för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet använder de senaste årens kommunala överskott till att investera i välfärd, personal och klimat. Vänsterpartiet aviserar också en möjlig skattehöjning på 50 öre 2020.

–  Vi ser hellre en tydligare jämlik fördelning av resurser från statligt håll genom till exempel skatt på förmögenhet och arv som kan användas till den gemensamma välfärden, men det kräver en tydligare vänsterpolitik från regeringens sida. En sådan politik kan man bara föra tillsammans med Vänsterpartiet, säger Tania Bengtsson.

Planeringsdirektiv 2018-2020
Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv med budget för 2018-2020. Klicka på bilden för att komma till planeringsdirektivet.

Förra året tillfördes välfärden lite mer resurser genom den skattehöjning som genomfördes men nu återgår framförallt de borgerliga partierna till att göra stora besparingar. Vänsterpartiet köper inte dessa nedskärningar på verksamheten utan vill istället satsa på skola, socialnämndens verksamhet och äldreomsorgen. Vänsterpartiet väljer att göra vissa besparingar på central administration på förvaltningsnivå och istället lägga resurser på personalen närmast verksamheten.

Vänsterpartiet satsar som tidigare år på sociala fonder genom Den goda arbetsgivaren, Jobb för alla (arbetsmarknadsinsatser för unga och nyanlända) och Barn och unga (förebyggande arbete inom socialtjänsten), 115 miljoner på tre år. Tanken är att fonderna ska vara självfinansierande på längre sikt genom minskade sjuktal, fler i arbete och minskade kostnader för skola och socialtjänst.

– Vill vi på allvar att Halmstad ska vara en attraktiv arbetsgivare måste vi göra satsningar på ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare. Vi vill avskaffa de delade passen, återinföra friskvårdsbidraget och göra försök med 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorg och för socialsekreterare som utreder barn och unga, en grupp som har en tung arbetsbörda, säger Tania Bengtsson.

Vänsterpartiet vill genomföra en lokal klimatomställning i Halmstads kommun. På kommunal nivå vill partiet se över kommunens placeringar genom att man avslutar sitt ägande i fossil energi samt satsar på gröna investeringar.

Den stora satsningen på klimatområdet och för ett jämlikt Halmstad är att Vänsterpartiet vill satsa på klimatsmart och kollektivt resande.

Vänsterpartiet vill, likt Hylte kommun, införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga till och med 19 år. Detta för att skapa jämlika förutsättningar för barn och ungas fritid och skola i hela kommunen.

– Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga är ett sätt att göra det fria skolvalet verkligt för alla, säger Daniel Nilsson Brodén som är Vänsterpartiets representant i Barn och ungdomsnämnden. Vi vill satsa på profilklasser och -skolor runt om i kommunen, och då måste alla ha en reell möjlighet att välja skola. Ett exempel är att vi vill göra Andersbergsskolan till en F-6 skola och låta dem utveckla sin idrotts- och hälsoprofil, säger han. Samtidigt är kollektivtrafiken en klimatfråga, då resande handlar mycket om vanor, och att satsa på ungas resande är en miljöinvestering för framtiden, menar Daniel Nilsson Brodén.

– Kollektivtrafiken är både en klimatfråga och en jämlikhetsfråga, säger Mariann Norell, vice gruppledare. Idag krävs nästan att familjen har två bilar om man bor utanför centralorten. Om vi sänker taxorna i kollektivtrafiken genom att införa ett 1000-kort (högkostnadsskydd i kollektivtrafiken), skapas ekonomisk möjlighet för fler att dels ställa bilen, och dels ges förutsättningar för fler att bosätta sig utanför centralorten. Genom att satsa på både på kollektivtrafik, kommunal service och hyresrätter i runt om i kommunen håller vi ihop hela Halmstad, avslutar hon.

Förslag i Vänsterpartiets planeringsdirektiv med budget:

 • Använda delar av kommunens eget kapital för att stärka välfärden istället för att göra besparingar
 • Insatser för ett hållbart arbetsliv genom exempelvis försök med 6-timmars arbetsdag, avskaffande av delade pass och kompetensutveckling
 • Inget vinstintresse i den kommunala välfärden
 • Satsningar på arbete för unga och nyanlända arbetslösa
 • Avskaffa flygplatsen
 • Avgiftsfri kollektivtrafik för unga till och med 19 år
 • Lägre taxor i kollektivtrafiken genom införande av ett 1000-kort
 • Flexibla öppettider i förskolan som är anpassade efter dagens arbetsmarknad
 • Mindre grupper på fritids
 • F-6 skola på Andersberg
 • Erbjuda fast anställning för elever som går ut omvårdnadsprogrammet med godkända betyg
 • Elevhälsa och modersmålsundervisning på vuxenutbildningen
 • 1500 nya bostäder varje år
 • Inga extra vinstuttag ur HFAB
 • Avgiftsfria kommunala lokaler för icke-kommersiell verksamhet
 • Ökade öppettiderna på närbiblioteken
 • Fler lokaler för kultur
 • Fri ledsagning för personer inom LSS
 • Satsning på ensamkommande flyktingbarn
 • Utökade resurser till Nattcafé till hemlösa

*I ett planeringsdirektiv förklarar man hur man vill att utveckla kommunen och budgeten är de ekonomiska ramarna för kommunal verksamhet.

Inom de närmaste dagarna kommer planeringsdirektivet publiceras på vår hemsida.

Kopiera länk