Interpellation om skolbarnsomsorgen

2012-11-22

Till Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Ordförande i Barn- och

Ungdomsnämnden

Interpellation om skolbarnsomsorgen

Skolinspektionen har vid två tillfällen besökt Halmstad och haft kritik av bland annat hur skolbarnsomsorgen (fritidshemsverksamheten) fungerar. Senaste rapporten från skolinspektionen 2011-09-16 meddelar,

Att Halmstads kommun inte vidtar tillräckliga åtgärder för att kunna erbjuda alla barn en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling,

Att Halmstads kommun inte följer upp och utvärderar skolbarnsomsorgen i tillräcklig omfattning och inte omsätter resultaten i åtgärder för att nå de nationella målen,

Att verksamheten i kommunens skolbarnsomsorg inte alltid formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter, inte heller görs utvärdering av gruppernas sammansättning och storlek. Barn i behov av särskilt stöd får inte alltid den omsorg som deras speciella behov kräver.

Av rapporten kan vidare utläsas att det handlar om gruppernas storlek och personaltäthet samt att de äldre barnens (10-12) behov inte tillgodoses. Många barn slutar därför efter årskurs 3.

Min fråga till ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden är: Vad gör BUN:s majoritet åt denna kritik och hur följer Ni upp skolinspektionens rapport?

Mariann Norell

Ledamot kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk