Interpellation om våld i nära relationer

Datum 2011-10-31

Kommunfullmäktige Halmstad

Till Dag Hultefors Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande

Interpellation om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Enligt Polismyndigheten i Sverige är våld i nära relationer ett brott där offer och förövare har eller har haft ett förhållande, har gemen-samma barn eller är släkt. Brottet kan innehålla våld av fysisk, psykisk eller sexuell art.

Omgivningen kan utifrån vissa varningstecken upptäcka om någon är utsatt för våld. Man-nens och kvinnans förklaringar till tecken av de fysiska skadorna stämmer inte med hur ska-dan ser ut och det kan finnas skador på flera ställen samt skador som har kommit olika långt i sin läkning. Andra vanliga varningstecken kan vara sömn- och ätstörningar, yrsel eller psyko-somatiska. Skador när kvinnan väntar barn, missfall, djup nedstämdhet, oro, magbesvär och missbruksproblem hör också till varningstecknen. Barn kan också visa flera av dessa varningstecken men även andra problem som en följd av våld i en nära relation. För en del barn blir skolarbetet också lidande. Varaktiga psykiska problem kan dyka upp i form av aggressivt beteende, benägenhet att skada sig själv, svårighet med koncentrationen och med att umgås med andra. Barns självkänsla kan påverkas och de kan känna sig rädda och mycket oroliga för att våldet kan leda till ett dödsfall. Posttraumatiskt stressyndrom kan visa sig hos en del av barnen.

 

Hur arbetas det rörande våld i nära relationer inom Utbildnings- och arbetsmarknads-nämndens verksamhetsområde som kommer i kontakt med både ungdomar och vuxna?

–          utbildning för personalen,

–          i kunskapsspridningen om våld i nära relationer för både ungdomar och vuxna,

–          i direktkontakt med den berörda personen,

–          i samarbetet med andra verksamheter, organisationer och myndigheter,

–          samt i övrigt?

Halmstad den 31 oktober 2011

 

Maria Johansson, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk