Interpellation om våld i nära relationer

Datum 2011-10-31

Kommunfullmäktige Halmstad

Till Ann-Charlott Mankell Hemvårdsnämndens ordförande

Interpellation om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Enligt Polismyndigheten i Sverige är våld i nära relationer ett brott där offer och förövare har eller har haft ett förhållande, har gemen-samma barn eller är släkt. Brottet kan innehålla våld av fysisk, psykisk eller sexuell art.

 

Att vara utsatt för våld i en nära relation leder till ohälsa på flera sätt. Det förekommer dock att våldsutsatta personer hindras av sin partner att söka hjälp och därför inte når sjukvården. Våld i en nära relation är ett upprepat beteende som kan uttryckas på flera olika sätt, men får alltid följder för den utsatta personen. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och i olika sammanhang och därför går det inte att peka ut några presumtiva offer. Många människor kan i yrkeslivet komma i kontakt med våldsutsatta personer. Kunskap och empatisk förmåga behövs i mötet med dessa personer för att hjälpa dem att hitta sina egna resurser så de kan ta beslut om att förändra sin situation.

Det omvårdande våldet är en typ av våld som benämns av Kriscentrum. Vilket kanske är mer vanligt förekommande hos äldre personer som är i mer beroendeställning än yngre personer.

 

Hur arbetas det rörande våld i nära relationer inom Hemvårdsnämndens verksamhets-område?

–          utbildning för personalen,

–          i kunskapsspridningen om våld i nära relationer – det förebyggande arbetet,

–          i direktkontakt med den berörda personen,

–          i samarbetet med andra verksamheter, organisationer och myndigheter,

–          samt i övrigt?

Halmstad den 31 oktober 2011

 

Maria Johansson, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk