Interpellation om våld i nära relationer

Datum 2011-10-31

Kommunfullmäktige Halmstad

Till Inger Larsson, Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Interpellation om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Enligt Polismyndigheten i Sverige är våld i nära relationer ett brott där offer och förövare har eller har haft ett förhållande, har gemen-samma barn eller är släkt. Brottet kan innehålla våld av fysisk, psykisk eller sexuell art.

 

Barn som utsätts för olika slags våld, antingen genom att bevittna det eller att själva drabbas av det är brottsoffer. Cirka 10 procent av alla barn har erfarit våld i hemmet. Aga beskrivs som något som oftare drabbar barn vars föräldrar använder sig av våld mot sin partner. Hälsan kan sättas på spel för de barn som upplever våld i hemmet och problem såsom magbesvär, matproblem, sömnbesvär och huvudvärk kan förekomma. För en del barn blir skolarbetet också lidande. Varaktiga psykiska problem kan dyka upp i form av aggressivt beteende, benägenhet att skada sig själv, svårighet med koncentrationen och med att umgås med andra. Barns självkänsla kan påverkas och de kan känna sig rädda och mycket oroliga för att våldet kan leda till ett dödsfall. Posttraumatiskt stressyndrom kan visa sig hos en del av barnen.

 

Hur arbetas det inom Barn och ungdomsnämndens verksamhetsområde rörande våld i nära relationer?

–          utbildning för personalen,

–          i kunskapsspridningen om våld i nära relationer för barn och ungdomar

–          i direktkontakt med den underåriga,

–          i samarbetet med andra verksamheter, organisationer och myndigheter,

–          samt i övrigt?

Halmstad den 31 oktober 2011

 

Maria Johansson, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk