Motion angående öppna nämndssammanträden

Datum 2011-03-06

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion angående öppna nämndssammanträden

För att få den representativa demokratin att fungera bättre och för att få bättre demokrati och dialog med kommuninvånarna krävs att de får ökad möjlighet att granska, vara delaktiga i och få insyn i politiken. Det räcker inte med att kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. I flera andra kommuner, t ex Göteborg och Växjö har man valt att öppna nämnderna också för allmänheten. I Växjö inleds nämndsmötena med en allmänhetens frågestund på maximalt 30 minuter. Sekretessbelagda ärenden är självklart en fråga enbart för de politiskt valda. De öppna nämndsmötena kan vara ett sätt att minska klyftan mellan politik och kommuninvånare och det kan vara en värdefull möjlighet för elever i utbildning. Det skulle också kunna bidra till ett ökat intresse för att delta i partipolitik i Halmstads kommun.

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

Att alla nämndsmöten skall vara öppna för allmänheten

Att alla nämnder inför en allmänhetens frågestund.

 

Halmstad den 6mars 2011

 

Maria Johansson

Vänsterpartiet

Halmstad

Kopiera länk