20141201 Patientens säkerhet viktigast

Publicerad 1 december 2014 i Hallandsposten.

På kommunfullmäktige i Halmstad den 25 november togs beslut om en överenskommelse för Framtidens hemsjukvård som kommer att gälla från 2015.

Det är ett beslut som vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade oss emot, eftersom det fortfarande finns många frågor obesvarade gällande patientsäkerheten.

Beslutet om Framtidens hemsjukvård innebär i korthet att Region Halland överlåter ansvaret för hemsjukvården till kommunerna och att dessa i framtiden utför all hemsjukvård. Vidare införs en gemensam nämnd för uppföljning och utveckling som ligger under Region Halland. Regionen säkerställer läkarmedverkan och medicinsk kompetens. Dessutom kommer förutsättningarna för inskrivning i hemsjukvården att ändras.

Den utredning som beslutet bygger på visar på att det fortfarande är alltför många oklarheter gällande patientsäkerheten som vi anser måste vara lösta innan vi kan känna oss trygga med den nya organisationen.

Några av oklarheterna som vi anser måste vara lösta är:

– Att säkerhetsställa att de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva kommunal hemsjukvård är granskade och kontrollerade av oberoende part, så att realistiska förutsättningar finns att bedriva en patientsäker vård.

– Att tydliggöra begreppet tröskelprincipen för att minimera tolkningsutrymme. Om inte detta är klart finns det en fara i att resultatet kan bli i paritet med Vårdvalet (hänvisar till Riksrevisionens rapport), vilken visar att de patienter med minst vårdbehov får mest, istället för att de mest sjuka tillgodoses. En mycket tydlig ansvarsdelning utifrån tröskelprincipen måste finnas.

– Att läkarmedverkan är säkerställd och kan verkställas samtidigt som överenskommelsen genomförs. Denna del är den absolut viktigaste för att uppnå patientsäkerhet, detta borde fungera genom till exempel ett mobilt läkarteam.

– Svårigheter att ta del av varandras dokumentation finns, eftersom huvudmännen inte får läsa i varandras NPÖ (Nationell patientöversikt), ett samtycke måste finnas hos båda huvudmännen från patienten innan man tar del av varandras dokumentation. Här måste rutiner tas fram.

På grund av dessa oklarheter så reserverade sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot beslutet angående överenskommelsen Framtidens hemsjukvård.

Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande hemvårdsnämnden i Halmstad

Tania Bengtsson (V), gruppledare

Kopiera länk