20150901 Våra kommunala skolor är inte avgiftsfria

Insänt Lokaltidningen 1/9.

Publicerat i Lokaltidningen 2 september 2015.

I Sverige har vi en avgiftsfri skola, det framgår av skollagen. I samma lag står det att skolan ska servera en näringsriktig måltid under varje skoldag. Eftersom skolan är kommunal åligger det på kommunerna att kontrollera huruvida skolorna följer lagen.

Min uppfattning, som mamma till ett barn i skolåldern och som medborgare i Halmstad kommun, är att huruvida våra kommunala skolor är avgiftsfria eller inte, kan diskuteras. Är en skola avgiftsfri då eleverna uppmanas att varje dag ta med sig en frukt till skolan? Är skolan avgiftsfri då föräldrarna under flera tillfällen per läsår informeras om att matsäck ska medtas till utflykter som skolan anordnar?

Jag menar att så inte är fallet, våra kommunala skolor är inte avgiftsfria då företeelser av de här slagen förekommer.

Jag som mamma har erfarenhet av båda. Min son uppmanas ta med frukt till skolan varje dag. Det förekommer, då och då, tillfällen då vi som föräldrar ska skicka med en matsäck till barnet, eller om vi har flera, barnen, eftersom ingen lunch serveras den dagen då en utflykt äger rum. Med den bilden från verkligheten vill jag klargöra att det står i skollagen att en mindre avgift får tas ut vid enstaka tillfällen.

Vi lever i ett samhälle och en kommun där ekonomiska och sociala klyftor blir större. Våra ekonomiska förutsättningar ser tämligen olika ut. Vad som är en mindre avgift för mig kan vara en mycket stor för dig. Våra livssituationer varierar och utifrån det skiljer sig våra förutsättningar åt på en mängd olika vis.

I skolvärden bör, det är min absoluta uppfattning, inkludering vara något att alltid sträva efter och det bör vara något som står högst upp på varje rektors dagordning. Elever ska inte exkluderas på grund av föräldrarnas livssituation och deras ekonomiska förutsättningar. Skolan skall vara vara jämlik och kompensatorisk.

Jag som politiskt förtroendevald har ansvar och är beredd att ta det. Därför menar jag att det är mycket viktigt att en grundläggande undersökning äger rum för att ge en bild av hur utbrett det är med smygavgifter av det här slaget i våra skolor. Jag menar att något måste göras för att komma till rätta med den exkludering av elever som faktiskt pågår. Den press som eleverna lever under, då det jämförs prylar, datorspel och mobiltelefoner, är i sig mycket svår. Skolan bör inte bidra till den press som redan råder i vårt samhälle utan verka för att stärka elevernas självkänsla. Jag vill ha en skola för alla, på riktigt.

Ulrika Östberg, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-vara-kommunala-skolor-ar-inte-avgiftsfria-/20150901/artikler/150829791

Kopiera länk