2012-01-16 Nej till bolagens roll som buffert i budgetarbetet!

Vid fullmäktiges sammanträde i Halmstad i december antogs alliansens ägardirektiv för de kommunala bolagen.  Man fattade också beslut om att avkastningskraven på bolagen skall fastställas när planeringsdirektiv med budget beslutas. Tidigare har sagts att bolagsdirektiven skulle beslutas under hösten för att ligga till grund för budgetarbetet. Men det blev inte så. Det hade absolut varit en bättre ordning. Då skulle våra bolag få bättre arbetsro och villkoren för dem hade varit föremål för en egen debatt i fullmäktige. En sådan debatt är viktig för alla de Halmstadbor som är engagerade i bolagen som kunder, hyresgäster och som i egenskap av skattebetalare faktiskt äger bolagen. Många debatter och insändare handlar om hur våra bolag sköts och vad de skall finansiera. Det är en bra och angelägen debatt som vi politiskt valda skall följa och delta i.
Nu försvinner bolagens villkor in i budgetdebatten som handlar om alla våra kommunala verksamheter. Risken ökar  för att alliansen använder bolagen som buffert för att få budget att gå ihop. Eller mer konkret – Hem:s kunder och HFAB:s hyresgäster riskerar att få betala än mer när budgetintäkterna inte räcker till.  Detta sker redan genom krav på till exempel  7  procents  avkastning för Hem AB. Med lägre krav på avkastning kan vi hålla fjärrvärmetaxan lägre och reflektera över om vi verkligen behöver importera sopor.  Hem skulle också kunna få ett mer långsiktigt uppdrag att satsa på alternativa energikällor.
Men alliansen – inklusive miljöpartiet – har valt sin fördelningspolitik, de sänker hellre skatten och låter bolagen stå för delar av  notan. Trots (eller tack vare?) att de vet att det mestadels är låg- och medelinkomsttagare som betalar för fjärrvärme och HFAB:s hyror.
Vi  i Vänsterpartiet menar att det är skattebetalarna som skall betala de kommunala verksamheterna. Då fördelas kostnaderna mer rättvist när alla är med och betalar sin andel av den kommunala skatten. Bolagens uppgifter och villkor är också värda en egen mässa i Halmstads kommunfullmäktige.
Mariann Norell
Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk