20151027 Bygg fler bostäder i Halmstad!

Publicerat i Debatt Hallandsposten 27/10.

Bygg fler bostäder i Halmstad!

Vi behöver ett ökat bostadsbyggande i Halmstad. Ur fördelnings- och välfärdssynpunkt är det en av våra mest angelägna frågor. Det är inte ränteavdrag och amorteringskrav som löser bostadskrisen. Det är bostadsbristen som måste hanteras.

Bostadspolitiken är mestadels en kommunal fråga. Nu pågår en revidering av bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av fullmäktige 2010. Då konstaterades att det behövdes drygt 400 nya bostäder årligen vilket man i Halmstad inte nådde upp till. Vi kan konstatera att en redan överhettad bostadsmarknad blivit ännu hetare. Det är huvudsakligen de som har god ekonomi som har möjlighet att skaffa bostad idag. Kön hos HFAB på en hyresrätt är i snitt ca 7 år.

I förslag till nytt program nämns behov om 700-1000 nya bostäder per år utifrån befolkningsutvecklingen. Det går inte att bara överlåta till marknaden. Den gynnar som alla vet bara de som har högst inkomster och sparade pengar.

Vänsterpartiet har lagt en bostadspolitisk motion som på tisdag skall behandlas i fullmäktige. Där finns ett antal förslag på hur kommunen kan ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. De flesta förslagen har hänvisats till utredningen om ett nytt bostadsförsörjningsprogram som skall behandlas av fullmäktige i januari 2016. Det finns många goda exempel på hur bostadsbyggandet kan ökas och hur man kan bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Kommunen kan bland annat köpa mark och sedan upplåta all mark för bostäder med tomträtt så att markpriset inte fördyrar nyproduktion. Det går att ställa krav på byggföretag som bygger i Halmstad att bygga på fler ställen och med lägre hyror. HFAB kan ges fler byggrätter i hela kommunen och fördubbla sin nyproduktion. Kommunen kan medverka till att fler äldre får möjlighet att byta bostad inom sitt bostadsområde. Det går också att utöka arbetet med fler byggplaner, framförallt på väster och i våra ytterområden.

Det går att bygga fler bostäder i Halmstad om kommunen blir en mer aktiv part i alla frågor som rör bostadsbyggnation. Marknaden väljer mest att tillgodose behov hos de som kan betala dyrt och kommunen måste agera för det stora flertal som nu behöver eller vill byta bostad i Halmstad.

Mariann Norell
Vänsterpartiet Halmstad

https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.4413890-bygg-fler-hyresbostader-i-halmstad

Kopiera länk